"Majdnem minden tudásunkért azoknak tartozunk, akik nem értettek egyet, és nem azoknak, akik igen" (Charles Caleb Colton)

A paráznaság a Bibliában

2013/04/07. - írta: sefatias

Talán két éve lehettem keresztény, mikor egy hölggyel beszélgetve a hitről, előkerült a paráznaság téma. Én mélységesen elítéltem ezt a bűnt, hiszen jól ismertem azokat a bibliaverseket, amelyek egyértelműen kifejezték Isten nemtetszését a paráznasággal kapcsolatban. A hölgy, bár egyetértett velem, hogy ez egy súlyos bűn azt kérte tőlem, hogy mutassam meg neki a Bibliából, hogy mi az. Persze én rögtön előkerestem két, három verset, melyekben a paráznaságról volt szó pl. a Galata 5:19-21: „ A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.” Vagy nézzünk egy másikat 1Korintusz 6: 9,10: „Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.”

A hölgy, miután ezt a két verset felolvastam neki, még mindig azt mondta, hogy ez rendben van, mert kiderül a versekből, hogy Isten elítéli a paráznaságot. De ő nem azt kérdezte tőlem, hogy mi a véleménye Istennek a paráznaságról, hanem hogy MI AZ? Mit jelent a paráznaság? Ezt mutassam meg neki a Bibliából. Na, erre nem tudtam mit mondani, de megígértem neki, hogy utánanézek, és megmutatom neki. Ráment pár napom, de az Őrtorony folyóirat megfogalmazásán kívül semmilyen Bibliaverset nem találtam, ami megfogalmazná számomra a paráznaságot. Sajnos nem tudtam a hölgynek bebizonyítani, hogy a Biblia a paráznaság alatt azt értette, amit én. Ez akkoriban eléggé felkavart, mély nyomot hagyott bennem, és időről-időre elgondolkodtatott.

Időközben kineveztek vénnek, és két esetben is részt vettem olyan bírói ügyben ahol paráznaságot kellett megítélni. Mindkettő kiközösítéssel végződött, mivel az Őrtorony folyóirat, és a véneknek szóló kézikönyv pontos megfogalmazása szerint, kimerítették a paráznaság fogalmát. Ám miután én magam is ki lettem közösítve sokszor eszembe jutott az a közel húsz évvel korábbi beszélgetés azzal a hölggyel, és elhatároztam, hogy megvizsgálom azokat a bibliaverseket, ahol Isten szava a paráznaságot megemlíti, hogy tisztán lássam e fogalom jelentését.

Kutatásom számomra megdöbbentő eredménnyel zárult. De mivel tudom, hogy ez egy rendkívül érzékeny terület sok keresztény számára, ezért nem egy bizonyos nézet mellett, vagy ellen fogok szólni, hanem egyszerűen csak megnézek közel 30 verset, amely erről szól, és az olvasó azt szűr le belőle, amit akar. Először nézzük meg a többi olyan Bibliaverset, ami Isten véleményét tartalmazza erről a bűnről. Fentebb megnéztük az 1kor 6:9,10; valamint a Galata 5:19-21 verseket. Nézzünk még:

Márk 7: 20-23: „Mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok; valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek; s ezek teszik tisztátalanná az embert."

Efézus 5:3: „Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó”

Efézus 5:5: „Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában.”

1kor 6:18: „Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik."

1Thessz 4: 3: „Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól

Kolossé 3:5: „Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás”

1Tim 1:9,10: „És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa- és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással.”

Zsidók 12:16: „Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát.”

A fenti tíz bibliavers egyértelműen jelzi, hogy a paráznaság Isten szemében az egyik legsúlyosabb bűnnek számított. Megítélése a keresztény gyülekezetben nagyon rossz volt. Pál egy esetben a paráznaságot elkövető személyről ezt mondta: „Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek… Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül! (1Kor 5:11-13)

Mindezek mutatják, hogy a paráznaság elkövetése, és annak el/megítélése rendkívül fontos. Nem lehet csak úgy elmenni a paráznaság mellett szó nélkül. Ám hiába a fenti bibliaversek olvasása, nem derül ki belőlük az, hogy mi is a paráznaság fogalma. Az egyértelmű, hogy súlyos megítélés alá kerül, de míg mondjuk a részeges, vagy bálványimádó, vagy tolvaj kifejezések egyértelműek az olvasó számára, hiszen ezek magyar szavak, amelyeket a mindennapokban is használunk, a paráznasággal más a helyzet. Ez nem magyar szó, hanem egy az egyben átvettük a görögből és kissé magyarosítottuk. Tehát amikor ezt a szót halljuk, vagy olvassuk, akkor egy idegen kifejezést olvasunk, vagy hallunk, és mint minden ilyen kifejezésnél rá vagyunk utalva valakire, aki elmagyarázza számunkra a szó magyar jelentését. A paráznaságnak az egyházak, vagy egyházi vezetők sokféle jelentést adtak már. Elég sok vitát olvastam már a neten is arról, hogy mit is jelent ez a fogalom. Én szándékosan nem szeretnék állást foglalni ebben a kérdésben, hanem egyszerűen kikerestem azokat a bibliaverseket, amikor a paráznaság fogalmát, a Szentírás összekapcsolja egy tevékenységgel.

Ugyanis nem arra vagyok kíváncsi, hogy ma mit gondolnak ennek a szónak a jelentéséről, hanem arra, hogy amikor ezt leírták, akkor az író mire gondolt. Érdekes módon, mikor kikerestem a paráznaság szavakat a biblia különböző részein, akkor több egymástól teljesen független cselekvésmódot találtam. Nézzük az elsőt:

1Kor 5:1: „Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő; hogy tudniillik valaki apjának feleségével él.”

Máté 5:32: „Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, az házasságtörést követ el."

Ebben az esetben elég könnyen tudjuk azonosítani a paráznaság fogalmát. Valaki, másnak a feleségével él nemi életet..Van egy olyan rész az 1kor 7:1-5-ben is ami szintén a házasságtörésre utal mint paráznaságra:

„ A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; s ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni."

Ez a tanács arra figyelmezteti a házasságban élőket, hogy ha nem törődnek egymás szexuális szükségleteivel, akkor annak paráznaság lehet a vége. Még egy történetet olvashatunk a Bibliában amit paráznaságnak neveznek. Ezt az 1Mózes 38:24-ben találjuk:

„Mintegy három hónap múlva hírül vitték Júdának: Paráználkodott Támár, a menyed, és már terhes is a paráznaság miatt. Akkor ezt mondta Júda: Vigyétek ki, és égessétek meg!"

Itt is paráznaságról olvasunk, de ez is házasságtörésnek számít, mivel Támár Júda menye volt, aki a sógorházasság elrendezése szerint Juda kiskorú fiának Sélának volt a felesége.

Találhatunk több olyan verset, amikor a házasságtörést ÉS a paráznaságot egymás mellett olvashatjuk.

post_182570_20140918100738.jpg

Zsidók 13:4: „Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta! A paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten.”

Máté 15:19: „Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások.”

A biblia több helyen említést tesz arról, hogy a házasságtörésen kívül a szexualitásnak még más területen is van köze a paráznasághoz.

1Kor 6:15,16: „Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla! Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testté lesz vele? Mert - amint az Írás mondja - "lesznek ketten egy testté…Kerüljétek a paráznaságot!"

Ebben a versben a parázna nővel történő egyesülést nevezi paráznaságnak. Amiért ez a biblia idézet különleges a paráznaság kifejezéssel kapcsolatban, az az, hogy a legtöbb Biblia fordító (az idézett fordítással ellentétben), a „parázna nő” kifejezést lefordítja magyarra, és helyesen a következő megoldásokat választották: Prostituált, szajha. Tehát ebben az esetben a paráznaság azt jelenti, hogy pénzért szexuális örömöket szerezni, Prostituálthoz, szajhához fordulni kielégülésért.

Ez összhangban is van az eredeti görög szó jelentésével, ami az „elad” igéből származik. A jelentése így szól: Buja, bujálkodó, kéjelgő, házasságtörő, feslett életű. "Parázna nőszemély (= kéjnő, szajha). Egy másik helyen így határozzák meg a paráznaságot: A „porneia” általános leírása a nem megengedett és erkölcstelen nemi érintkezésnek és szexuális viszonynak. A szó etimológiai levezetése megvilágítja azt a felfogást, ami mögötte meghúzódik. A „porneia” prostitúciót, a „porne” prostituáltat jelent. Valószínű, hogy ezek a szavak a „pernymi” (eladni) igével függnek össze. „Porneia” tehát a szerelem, melyet az ember megvásárolhat és eladhat, ami természetesen valós értelemben nem szerelem. A nagy és alapvető tévedés abban van, hogy az a személy, aki ilyen szerelmet gyakorol, az valójában nem személynek, hanem tárgynak tekinthető. Ő csak egy eszköz, mellyel az élvezet és szenvedély követelményeit kielégíti. Az igazi szerelem két személynek a teljes eggyélétele, amely egy lénnyé forrasztja össze őket és mindkettő a saját beteljesedését a másikkal való egységben találja meg. A „porneia” ezzel szemben egy olyan viszonyt ír le, amikor az egyik a partnert megvásárolja és tetszése szerint félreteszi, ahogyan egy tárgyat megvásárolhat és félretehet az ember. Ez olyan viszonyt mutat, melyben a személyiségnek nincs helye.

Ezt a nézetet támasztja alá a Hóseás 9:1 verse is, ahol a következő fogalmat olvashatjuk: „Szeretted a paráznaság bérét” Tehát a paráznaság a házasságtörésen kívül még akkor van kapcsolatban a szexualitással, amikor valaki pénzért egy prostituálthoz fordul, hogy nemi vágyait kielégítse. Tehát a házasságtörésen és a prostituálttal történő szexuális együttléten kívül nem találtam egyetlen olyan Bibliai részt sem, ahol ezen a két helyzeten kívül a szexualitásnak valami más módját is paráznaságnak nevezne a biblia.

Viszont találtam olyanokat, ahol egy bizonyos aktust paráznaságnak hívnak, de semmi köze a szexualitáshoz. 1Kor 6:13: „Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért.”

Pál apostol itt az evésről beszél. És azt mondja, hogy az evés néha olyan lehet, hogy azt már paráznaságnak lehet nevezni.

Vagy mindenki számára ismert, hogy az Isten az Izraellel ápolt kapcsolatában sokszor használta a paráznaság szót.

Ezékiel 43:7-9: „és ezt mondja nekem: Emberfia! Ez az én trónusomnak a helye és lábaimnak a helye, ahol Izráel fiai között fogok lakni örökre. Nem szennyezi be többé szent nevemet Izráel háza, sem ők, sem királyaik paráznasággal, a királyok holttestével és áldozóhalmokkal, meg azzal, hogy küszöbüket az én küszöböm mellé, és ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé helyezték, úgyhogy csak egy fal volt köztem és köztük. Beszennyezték szent nevemet utálatos tetteikkel, azért elbántam velük haragomban.  Most azonban felhagynak a paráznasággal, és elviszik előlem a királyok holttestét, én pedig köztük fogok lakni örökre”.

Hóseás 9:1: „Ne örülj, Izráel, ne ujjongj, mint a népek! Mert hűtlen lettél Istenedhez, és szereted a paráznaság bérét, minden szérűn a gabonát.”

Hóseás 6:10: „Szörnyű dolgokat láttam Izráel házában! Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izráel.”

Tehát a Mindenható Isten Izrael bálványimádását, más istenekhez való térését paráznaságnak tekintette. Erre utal még egy érdekes történet, amelyre az újszövetségben is utalnak.

1Kor 10:8: „De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon huszonháromezren.”

Ha most hirtelen visszagondolunk arra a történetre, amikor ez az esemény huszonháromezer ember halálbüntetését vonta maga után, akkor a midiánita nők erkölcstelen csábítása jut eszünkbe, akik paráznaságra csábították a zsidó férfiakat. De nézzük csak meg pontosan, hogy mi is történt ott, és miért irtottak ki ennyi embert!

4Mózes 25:1-9: „Amikor Izráel Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Móáb leányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, és odaszegődött Izráel Baal-Peórhoz. De haragra gerjedt az ÚR Izráel ellen, és ezt mondta az ÚR Mózesnek: Fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az ÚR előtt, hogy elforduljon az ÚR fölgerjedt haragja Izráeltől. Mózes tehát ezt mondta Izráel bíráinak: Gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Baal-Peórhoz szegődtek! Éppen akkor jött egy izráeli ember, aki egy midjáni nőt hozott testvéreihez Mózes szeme láttára, meg Izráel egész közösségének a szeme láttára. Azok pedig sírtak a kijelentés sátrának a bejárata előtt. Amikor meglátta ezt Fineás, Áron főpap fiának, Eleázárnak a fia, kilépett a közösség közül, dárdát fogott a kezébe, bement az izráeli ember után a sátor belsejébe, és hason szúrta mindkettőjüket, az izráeli embert és azt a nőt is. Ezzel elhárult a csapás Izráel fiairól. Huszonnégyezer halottja lett a csapásnak.”

Sokáig azt hittem, hogy ez a történet valamilyen szexuális bűncselekményt foglal magában. Ám ha jobban megvizsgáljuk a történetet, pontos választ kapunk arra, hogy mi is történt valójában, és a bibliaíró mit értett paráznaság alatt:elkezdett a nép paráználkodni Móáb leányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt". Tehát ebben a történetben nem a helytelen szexualitás van megemlítve paráznaságként, hanem az idegen istenek imádata Izrael fiai részéről. Ez volt az oka annak, hogy az Úr haragja felgerjedt Izrael ellen és ezt a parancsot adta: „Gyilkolja le mindenki a maga emberei közül azokat, akik Baal-Peórhoz szegődtek!” A történetből egyértelműen kiderül, hogy az idegen istenek imádatát tekintette Isten paráznaságnak, és szóba sem kerül semmilyen szexuális bűn.

Tehát ha ezeket figyelembe vesszük, akkor elmondhatjuk, hogy Isten szemszögéből a következő cselekedetek számítanak paráznaságnak

1, Házasságtörés

2, Szexuális kapcsolat egy prostituálttal

3, Mohó zabálás

4, Idegen istenek imádata, bálványimádás.

A negyedik pontra bizonyíték még, hogy a legtöbb esetben a paráznaság a bálványimádással együtt van megemlítve. Más esetben pedig ahogy azt fentebb már megnéztük, a házasságtöréssel.

1Kor 5:11: „Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna vagy nyerészkedő, bálványimádó vagy rágalmazó, részeges vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek.”

Egyetlen olyan magyar fordítás létezik, ahol a paráznaság kifejezést egy értelmes magyar szóval adták vissza. Ez pedig a Katolikus fordítás. A szó amit használnak a "kicsapongás" Ez a kifejezés szerintem is a legmegfelelőbb magyar szó a paráznaság fordítására. És nagyban hozzájárul, hogy se többet, se kevesebbet ne olvassunk bele egy olyan szó jelentésébe, amit maga a Biblia sem fogalmaz meg

Rengeteg időt töltöttem ennek a témának a megismerésével. De korántsem hiszem, hogy minden tényezőt, bibliaverset  figyelembe vettem. Arra kérném az olvasóimat, hogy ha eszükbe jut olyan Bibliai történet, parancs, ahol szerepel a paráznaság kifejezés, akkor kommenjeikben segítsenek még jobban megismernem ezt a témát.

 

Erről még itt is olvashatsz

123 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://sefatias.blog.hu/api/trackback/id/tr115205619

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2013.04.09. 10:54:36

@karalabe4: >>Ebben egyenlő részben felelős a vallás, mely ezeket a tanokat propagálja, és az egyén, aki naivitásából kifolyólag belemegy ebbe a helyzetbe.<<

Tökéletsen egyetértek ezzel

karecsi 2013.04.10. 20:44:53

@sefatias: Judás 7 Ugyanígy Szodoma és Gomorra, meg a körülöttük levő városok, miután csakúgy, mint az előbb említettek, féktelenül paráználkodtak, és a test után mentek, hogy természetellenesen éljenek vele, figyelmeztető példaként vannak elénk állítva, örök tűznek bírói büntetését szenvedve el.

szehenza 2013.04.11. 08:27:47

és arról mi a véleményetek, ha egy házaspárnak anyagi okok miatt el kell válnia ( konkrétan a férj barlistás, és másként nem kapnak kölcsönt) tehát elválnak, de természetesen csak papíron. Az paráznaság ettől kezdve, hogy együtt élnek?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2013.04.11. 09:03:45

@szehenza: nekem speciel erről nincs véleményem. még nem is hallottam ilyet. De ha őszinte akarok lenni,akkor én rábizom a párra a döntést. Nem szivesen vállalnám fel egy hűés értelmes rabszolga szerepét,aki ilyen kérdésekben döntéshozó jogkörrel rendelkezik. :)

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2013.04.11. 10:21:09

@szehenza: Egyébként számomrailyen esetnél mindig is sántított a tanús szabályrendszer. Ha valaki úgy vált el, hogy nem történt paráznaság, akkor az nem számított válásnak, tehát a válás ellenére továbbra is házasoknak számítottak, de ha lefeküdtek volna egymással akkor az is paráznaság, meg ha mással feküdne le valamelyik, akkor az is. Na most, ha isten szemében nem válás a házasságtörés nélküli válás, akkor lehet szerelmeskedni egymással nem? persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez a véleményem, hanem azt, hogy ha nekiállunk szabályozni dolgokat, akkor mindig lesznek olyan esetek, amelyek nem férnek bele a szabályok kereteibe, és érzelmi zavart okoz. Tervezek egy posztot erről a témáról, eléggé rákattantam erre a paráznaság, házasság mizériára. de szerintem kell még érnie, és csak akkor rakom ki

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2013.04.11. 10:23:01

@karecsi: köszi. ez a vers elgondolkodtató. ezt még megrágom

Johnny Joker · http://jehovatanui.blog.hu/ 2013.04.12. 00:48:47

Első olvasat után a következtetésem, hogy ami biztosan paráznaság:
- megcsalás (házastárs vagy Isten megcsalása)
- prostituálthoz menni
- homoszexualitás, fajtalankodás, vérfertőzés

Szvsz. házasság előtti nemi életről, anális és orális szexről azonban nem jelenthető ki, hogy paráznaság, ahogyan az Őrtorony Társulat kijelenti.

Johnny Joker · http://jehovatanui.blog.hu/ 2013.04.12. 00:52:24

@sefatias: Például Izraelben nincs polgári házasság, csak vallási házasság létezik.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2013.04.12. 04:38:16

@Johnny Joker: és a homoszexualitás miért? Valamint a fajtalankodásról is külön beszél a Biblia:

"Ne tévelyegjetek: sem paráznák,.... sem fajtalanok...nem fogják örökölni Isten országát"

Tehát a két bűnt teljesen külön említi. Ami szerintem azt jelenti, hogy a fajtalankodás bár halálos bűn, nem tartozik a paráznaság halmazába.

Európában, és magyarországon is vannak egyházak, melyek, csak az egyházi esküvőt fogadják el. Tehát szerintük minden polgári házasság semmis, és ezért nem helyes kapcsolat. Ahogy fentebb Infának említettem, szerintem azt kéne eldönteni, hogy mi számít házasságnak Isten szemében, és utána tudjuk a kapcsolatokat "osztályozni" Ha a hatályos törvények, illetve egyházi szabályozások lennének mérvadók, akkor bizony nagyon sok kérdés merül fel, és sok kapcsolat esik ki a bűntelem kapcsolatok sorából. A szabályok itt is sok problémát okoznak

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2013.04.12. 05:30:04

@Johnny Joker: kicsit utána olvastam. Régebben a homoszexualitás, és a leszbianizmus a fajtalanság fogalmába tartozott, tehát akkor az sem paráznaság. Csak hát ahogy változik a társadalom, már nincs ilyen megitélése. (sajnos)

A paráznaság szerintem akkor valósul meg, akár fizikai, akár szellemi téren, ha már egy korábban megkötött szövetséget, esküt rúgsz fel. Ilyen például a házasság, vagy a keresztelkedés. Azért gondolom, hogy a homoszexualitás és a többi gusztustalan bűn önmagában nem paráznaság, mert nem előzte meg valamilyen hűségeskű. és szerintem a biblia is ezért kezeli külön. Megtaláltam a fajtalanság mai fogalmát és ebbe egy keresztény gondolkodású ember szerint belefér a homoszexualitás, és még sok más bűn is

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2013.04.12. 05:31:34

A fajtalanság fogalama:

A fajtalanság fogalmát a Btk. 210/A. (2) értelmező szakasza határozza meg, e szerint E Cím alkalmazásában fajtalanság: a közösülés kivételével minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál. Súlyosan szeméremsértő a cselekmény, ha az a társadalom tagjainak nemi vonatkozású erkölcsi érzését sérti. A szeméremsértő cselekménynek "súlyosnak" kell lennie, mert ha ez nem valósul meg, úgy csak a sértett becsületét sértheti a cselekmény (például nő megcsókolása, nő átkarolása, mellének megfogása nem tekinthető súlyosan szeméremsértő cselekménynek). Továbbá a cselekménynek a nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére kell szolgálnia: szexuális indítékból, célból követik el a bűncselekményt. Fajtalanság lehet különböző nemű személyek vagy azonos nemű személyek között, illetve embernek önmagával vagy embernek állattal.

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2013.11.07. 10:05:08

Ez egy nagyon összetett téma, két dolgot említenék vele kapcsolatban. 1. Amennyire tudom, Baál imádása templomi prostitúcióval is járt, tehát nem csak átvitt, hanem konkrét értelmű, amikor a próféták erről elszajhulásként beszélnek.

2. Az ókorban ritkább volt a szerelmi házasság, mint ma, ezt is Jézusnak és a kereszténységnek köszönhetjük. Az iszlám és hindu kultúrákban ma is gyakoribb a szerzett (kényszer-) házasság. Ilyen háttérben érthető, hogy miért voltak rákattanva a házasságtörésre. Szerelmi házasságban is adódnak kísértések, egy nem szerelmiben viszont más nem is nagyon adódik, mint kísértés. Megkísértenek például mindazok, akikkel szerelemből házasodhattál volna.

Mivel a keresztény párkapcsolat nagyon messze van már ettől az ókori állapottól, nem a legszerencsésebb úgy olvasni az ókori szövegeket, mintha a mi helyzetünkről szólnának. Aki szerelemből házasodott, az aligha védekezhet azzal, hogy rá sem tud nézni a társára, annál inkább a vonzó konkurenciára. Kevesebb mentség van ma a házasságtörésre, nem indokolatlan a kérdés szigorú elbírálása.

Ma is előfordulnak igen nehezen élhető párkapcsolatok, de nem a papa-mama, hanem a saját rossz döntések miatt.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2013.11.07. 10:44:22

@Vértes László: Egyértelmű hogy ez bonyolult téma. De az is igaz, hogy szerintem inkább bonyolulttá van téve. Azt hiszem, hogy egy olyan ember, aki soha nem találkozott a keresztény gondolkodásmóddal, szóhasználattal soha nem jutna el arra a következtetésre a szexualitással kapcsolatos szavakról, ami ma általános.

Igazad van abban, hogy az ókori keleti vallások alkalmazták a templomi prostitúciót, de a szövegrész nem is említi, szóba se hozza, Tehát a Midiánita táborban történtekről csakis fantáziálva juthatunk következtetésekre. Ráadásul a Biblia konkrétan megemlíti az elkövetett paráznaság tipusát:

"elkezdett a nép paráználkodni Móáb leányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt, és odaszegődött Izráel Baal-Peórhoz. "

Most nézzük meg ugyanezt a szöveget a katolikus fordítás szerint is:

"Amikor Izrael Sittimben táborozott, a nép kikezdett Moáb lányaival. 2Ezek meghívták a népet az isteneiknek bemutatott áldozatokra, s a nép részt vett az áldozati lakomákon és leborult isteneik előtt. 3Izrael a Peor-beli Baalnak szolgált"

A bibliai szöveg meg sem említi a szexualitást. Az elkövetett bűnt konkrétan megnevezi: A nép leborult az idegen istenek előtt. Tehát bálványimádás, amit a Biblia sok helyen tesz a paráznaság halmazába. Tehát Bálványimádás=paráznaság

Vértes László · http://kozlogika.blogspot.hu/ 2013.11.07. 11:04:49

@sefatias: Nem tudom, van-e mélyebb értelme a szövegen vitatkozni, később világosan kiderül, hogy vegyes kapcsolatok szövődtek, tehát a szex azért előkerül, de persze hol nem?

Másrészt miért épp Móáb leányai és Izrael fiai, és nem fordítva, vagy nem koedukáltan? Lényeg a lényeg, a vallási hűtlenség is paráznaságként említtetik, igazad van.

mmem 2014.02.05. 13:37:05

Példabeszédek 7-ben részletesen le van írva egy történet a paráznaságról: biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=20&c=7&v=0&vs=

Szó sincs benne olyanról, hogy a paráznaság azt jelentené, hogy akik komolyan szeretik egymást, azoknak bűn lenne testileg is szeretniük egymást.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.02.05. 15:10:06

@mmem: :) Először is, üdv a blogon.
Hogy őszinte legyek, kicsit összezavart a kommented. Az általad belinkelt történet egy házasságtörés, amit elég rossz színben tüntet fel a Biblia. Szerintem ebből a történetből nem szűrhető le az a tanulság, amit te írtál

mmem 2014.02.05. 15:53:23

@sefatias: az a lényeg, hogy Ön a Bibliában kereste a parázna szó jelentését. Én csak alátámasztani tudom azt, amiket az írásából kivettem, hogy nincs egyértelműen leírva az, hogy bűn, ha valaki lefekszik mondjuk 2-3 éves komoly kapcsolat után a szerelmével. Szerintem ez nem bűn (sajnos a barátnőm szerint igen).
A bibliában nincs benne a paráznaság erre vonatkozó tiltása.
Ellenben bőven kifejti azt, hogy paráznaság(=bűn) a házasságtörés. Erre linkeltem a példabeszédek 7-et, ami számomra például válasz arra, hogy mi a paráznaság

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.02.05. 16:28:37

@mmem: :) igy már értem. Akkor egyformán látjuk

mmem 2014.05.04. 14:04:32

“Ha valaki hajadont csábít el, aki nincs eljegyezve, és vele hál: jegyajándékkal jegyezze azt el magának feleségül. Ha annak atyja nem akarja azt néki adni: annyi pénzt adjon, a mennyi a hajadonok jegyajándéka.” 2Móz 22:16-17

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.05.04. 14:55:37

@mmem: :) köszi. Elég sarkalatos pontja a témának ez a vers

saladin 2014.11.22. 17:30:53

Először is üdvözlök mindenkit!
Szerintem a Biblia a következőt érti paráznaság alatt:
1. Pénzért vagy más szolgáltatásért nemi aktussal fizetni.
2. Pénzért vagy más szolgáltatással nemi aktushoz jutni.
3. Elpártolni az Istentől, más isten(ek)hez, vagyis imádatot mutatni be neki(k).
Az 1Kor 7:2-ben leírt alapelv védelemről gondoskodott. A férfi számára azzal, hogy nem pénzért jutott ilyen gyönyörhöz. A nő számára pedig, hogy nem kellett a megélhetése miatt ilyen módon áruba bocsátania magát. Abban az időben egy egyedül álló nőnek szinte lehetetlen volt megélnie, ha nem volt férje, vagy ha a családja nem gondoskodott róla. Gondoljunk Ruth történetére, vagy Pál levelében meghatározott dolgokra,(1Tim 5:3-16) hogy mely özvegyasszonyokról kellett a gyülekezetnek gondoskodnia.

Csaba Tarró 2014.11.22. 17:55:59

@saladin: Szia Saladin!
A házasságtörésről és a '' gonosz kívánságról'' mi a véleményed, azis paráznaság?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.11.23. 04:10:07

@saladin: :) üdv a blogon!

Ehhez a vershez mit szólsz:
„Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért.”

saladin 2014.11.24. 22:03:47

@Csaba Tarró: A házasságtörés is paráznaság, mert egyfajta szövetséggel szemben hűtlen az elkövető. Hűtlenné válik azzal szemben, akivel egy testé vált. Hogy ezt mennyire komolyan gondolja Jehova, nézd meg a Máté 1:6-ot:" Isai nemzette Dávidot, a királyt.
 Dávid nemzette Salamont Uriás feleségétől;" Bár Betsabé már Dávid felesége volt, amikor Salamon született neki, mégis Uriás feleségeként van megemlítve.
A "gonosz kívánság" melyik igehely?

saladin 2014.11.24. 22:16:43

@sefatias: Ez a vers az égi elhívás örököseire vonatkozik. Miután szellemi testet kapnak nem lesz szükségük fizikai eledelre. Így a gyomrukra sem, hiszen a gyomor az eledel emésztése miatt lett megalkotva. A vers második része ennél sokat mondóbb. Az égi elhívású személyek a fizikai testüket Isten templomának tekintik, hiszen megkapták a Szent Szellemet, amely bennük lakozik. Így a fizikai valójukban már Istenhez tartozónak vallják magukat és Krisztus menyasszonyának, vagyis más imádati forma bemutatása esetén a testüket paráznaságra adnák. Ám van egy másik olvasata is. Mivel úgy tekintik magukat Krisztussal, mint egy test, -mely több tagból áll, és mindegyikük ennek a testnek egy tagja- így igaz a vers, hogy egymásért vannak. A test az Úrért, az Úr a testért.

Csaba Tarró 2014.11.25. 08:22:05

@saladin: Köszönöm a válaszod, egyetértek!
A kérdezett igehely Mt.5:28
Más: Ugye nem gondolod, hogy az embereknek kétféle üdvösségi csoportja létezik?

saladin 2014.11.25. 08:52:32

@Csaba Tarró: A Máté 5:28 férjeknek szól. Abban az időben bevett szokás volt, hogy különböző indokkal elbocsátották a férjek a feleségüket. Ennek legtöbbször az volt az oka, hogy más nők felé kacsingattak. Ebben a Krisztusi megállapításban visszaköszön a törvényben megfogalmazott alapelv "Ne kívánd..." A 10 parancsolatban Jehova egyértelműen megfogalmazta, -mint a szívek vizsgálója- hogy minden káros kívánság bűn előtte.

A kétféle csoportnál mire gondolsz?

Csaba Tarró 2014.11.25. 09:22:24

@saladin: Mátét is hasonlóan olvassuk!
A két csoportnál a földi és égi reménységű hívők tanára gondolok konkrétan.

saladin 2014.11.25. 09:57:58

@Csaba Tarró: Na ebben bizonytalan vagyok. Ha mindenki az égbe jut, minek a föld? Meghiúsul Jehova akarata, hogy egy tökéletes emberiség töltse be a Földet? Ha mindenki a földön marad a szentek hol szolgálnak "királyokként és papokként"?

Csaba Tarró 2014.11.25. 10:44:00

@saladin: Van válasz a kérdéseidre!
Először csak annyit írnék, hogy a Jelenések könyve szerint Isten átteszi a székhelyét az (új) földi Jeruzsálembe.
Számomra és számodra fontosabb kérdések, hogy az egyház tagjának tartod-e magadat, újjászülettél-e Krisztusban, mersz-e venni Úrvacsorát, vagy csupán szemlélője vagy az ''emlékünnepnek'' ?

saladin 2014.11.25. 11:05:03

Egyenlőre szemlélője vagyok az emlékünnepeknek.Egy pár hete történt velem valami, ami arra engedett következtetni, hogy meg kell vizsgáljam az írásokat mindentől függetlenül. Amint ezt tettem nagyon sok Biblia vers új megvilágításba került és rengeteg kérdés merült fel bennem az eddig tanultakkal szemben. Most kicsit össze vagyok zavarodva és folyamatosan imádkozom Jehovához, hogy segítsen rendet rakni a lelkemben, fejemben.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.11.25. 11:06:26

@saladin: bármiben segítek szívesen. Ha akarsz, írhatsz privátban is

saladin 2014.11.25. 11:56:30

@sefatias: Köszönöm! Privátban hogyan tudok írni?

Csaba Tarró 2014.11.25. 13:21:29

@saladin: Gondolkodni, az igével összevetni mindig érdemes!
Jól úton haladtsz!

saladin 2014.11.25. 13:32:12

A kérdés az, hogy ez-e a jó út? Nem az írásokon való gondolkodásra értem, hanem a saját eszemre való hallgatásra.

saladin 2014.11.25. 13:43:36

@sefatias: Jó a cikk, köszönöm. Átgondolom amit írtál. Ha privátban írok, az email címemmel felfedem magam. Ez jelenleg eléggé veszélyes lenne. Maradnék inkább itt a blogon a kérdéseimmel.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.11.25. 13:47:21

@saladin: :) Akkor van egy rossz hírem. A blog.hu rendszere úgy működik, hogy a kommentelők ímélcíme megjelenik a blog adminfelületén :) úgyhogy én már tudom az ímélcímedet és a nevedet is. :) Ezt úgy udod elkerülni, hogy készítesz egy másik ímél címet, és arról is beregisztrálsz és csak arról kommentelsz. :) írok is neked egy ímélt.

saladin 2014.11.25. 13:54:00

Akkor már mindegy, legyen Jehova akarata szerint.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2014.11.25. 13:54:54

@saladin: Ne aggódj. Ezt csak én látom. Nálam meg ismerős a titoktartás fogalma

haj_nal_ka (törölt) 2015.05.23. 18:20:11

Szia Sefatias!

Szépen összeszedett írás.
Ahogyan megfgyeltem milyen cselekedetek alatt értendő a paráznaság, egy egészen különös dolog futott át rajtam.
Mind a négy cselekményre nagyon illik szerintem.
Eladni a testet, lelket.
Eladni, áruba bocsátani a házasság szentségét, áruba bocsátani a testet, mint eszközt.
Eladni a lelket, vacsoráért, szép hölgyek társaságáért,...leborultak más istenek előtt.
Valamint étkezésnél a mértékletesség hiánya, ami talán hamis lelki örömöt szolgáltat...ahogyan napjainkban is.
Én összeségében erre jutottam, mint olyan, súlyos cselekmény az Isten akaratával szemben.

haj_nal_ka (törölt) 2015.05.23. 19:07:55

@haj_nal_ka: Kiegészítem kicsit, mert ebből meg lehet teljesen érteni mire is szerettem volna utalni.

Tehát, ha az ember, önmaga adja oda, bocsátja áruba testét vagy lelkét, különféle örömökért,szemben azzal, hogy önmagában legyen mind fizikai, mind szellemi értelemben az Isten örömére...ez tényleg nagyon súlyos cselekedet.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.24. 20:24:44

@haj_nal_ka: Szia!
Most jutottam csak a blogomhoz. Örülök, hogy tetszik a poszt. A paráznaság fogalma sokkal bonyolultabb, mint azt az átlag vallásos ember gondolná. Sajnos sok ember életét keserítették meg az önkényes értelmezésekkel, illetve azok leegyszerűsítésével a házasság előtti szexre

haj_nal_ka (törölt) 2015.05.25. 08:56:11

@sefatias: Igen...így van.

Tulajdonképpnen nem is a kommentekhez fűztem gondolatom, inkább az írásodban vázolt négy alapvető ponthoz.
De ez a téma mindenképpen nagyon sok kérdést vet fel.

" A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért.”
Ez az Igeszakasz, melyet beillesztettél, áthatóan megvilágítja e bűn súlyosságát.

HINNI AKAROK 2015.08.26. 00:35:02

Remek cikk. Regota kerestem. Miota mondtad, hogy hol talalom, azaz a legolvasottabb bejegyzeseknel legelol, azota azon gondolkodom, hogy miert is van ez ott.
Na, vajon miert is?! Vajon mire keres ra a legtobb fiatal a wtlibrary-ben, ha nem valamilyen szexualitassal kapcsolatos temara?! Es vajon miert szamuznek a legtobbeket a csaladjukbol ebben az u dorito kultusz szektaban, ha nem a "paraznasagert"?!
Kar, hogy azokon a 'biroikon' se te, se mas ven nem kepviselhettetek a biblia allaspontjat, csak a szervezetet. Hany elet ment igy tonkre.... En holnap talalkozom az egykkil, akinek most kuldtem el a cikkedet, szerencsere o jo iranyba indult.
Koszonet a kutatasaidert.

Fiorina 2016.12.04. 21:31:09

En maximalisan egyetertek azzal, hogy a hazassag elotti szex nem meriti ki a paraznasag fogalmat. De akkor hogy ertelmezzuk helyesen azt a bibliaverset, hogy "jobb hazassagban elni, mint szenvedelytol langolni"? Ez azt sejteti, hogy a szenvedely csillapitasahoz hazassagot kell kotni.
A valasra vonatkozoan pedig...mert ugye turni kell mindent, ha alaz a hazastarsad, ha ver, stb, turni kell, nem valhatsz el, mert "karara eskudott, megsem masitja meg". Hogy erveljem meg ezeket? Szeretnem ha anyukam kiszakadna ebbol a vallasos fanatizmusbol, ha levetkozne ezt az intellektualis gogot, mert teljesen felemeszti ot is es a csaladjat.

Fiorina 2016.12.04. 21:53:09

@sefatias:
Olvastam mar.
En pl meg vagyok gyozodve, hogy az anyakonyvezett hazassagom nem volt ervenyes Isten elott. De tegyuk fel,hogy megis. A hazassagtorest nem en kovettem el elsokent szexualis viszonnyal, hanem a volt ferjem azzal h sz.rba se nezett, megalazott masok elott stb. Ezt erzi az ember egyebkent, csak a gyulekezeti suketeles kimossa az agyat es csak a szexualis alapu hazassagtoressel foglalkoznak. Holott az elobbiek sztem sulyosabbak.
De ha arrol beszelunk, hogy jobb hazassagban elni(szerzodest kozni, fogadalmat tenni..) akkor megiscsak feltetele a szexualis kapcsolatnak ez?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2016.12.04. 21:57:02

@Fiorina: Ezért kérdeztem, hogy mi a házasság? Hol fogalmazza meg a biblia a házasságot?

Fiorina 2016.12.04. 21:59:05

@sefatias:
Sehol.
Az okorban a ferfi bevitte a satraba a menyasszonyat...onnantol a felesege volt. Nehany kulturaban mai napig igy mukodik.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2016.12.04. 22:00:16

@Fiorina: :) ennyi. tudod te. Arról nem is beszélve, hogy a prostihoz járás is elfogadott volt

Fiorina 2016.12.04. 22:02:45

@sefatias:
Mi?????
Ezt kifejtened? Johet vers is;)

Fiorina 2016.12.04. 22:14:29

@sefatias:
Elolvastam
Tehat ha jol ertelnezem, Juda fogott maganak egy prostit. Aztan az meg a menye volt...fhuuuu
Juda reszesult vmi szankcioban emiatt?
Vagy ez igy rendben volt?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2016.12.04. 22:15:49

@Fiorina: semmilyen szankció nem volt. Úgy tűnik teljesen természetes volt ez akkoriban

Fiorina 2016.12.04. 22:23:20

@sefatias:
Szep.
A peldabeszedek iroja meg ova int a parazna notol....erdekes.
Aztan a valas tiltasa...ezt sem ertem.
Neha azt erzem, hogy az egesz Biblia egy szemfenyvesztes. Egy hamis biztonsagerzetet ado manko. :(
Ha vegiggondolom az eletemet, Isten nem hallgatta meg a segelykialtasom,n huzott ki a "mely vizekbol"...pedig nem csak ugy vartam, hogy segit hanem kertem,konyorogtem.
UgY eltem az eletem, hogy barmikor meghaltam volna a hitemert....mostmeg abban sem vagyok biztos, hogy Istent erdekli meg az emberi faj. :(

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2016.12.04. 22:26:31

@Fiorina: Azért óvatosan. Jehova Tanúi nagyon képzetlenek. Nagyon sok mindent nem tudsz, és nagyon sokmindent rosszul tudsz. Légy türelmes! Minden kérdésre van valamilyen válasz.

Olvasd el ezeket lentről felfelé, időrendi sorban:
sefatias.blog.hu/tags/kanoniz%C3%A1l%C3%A1s

Fiorina 2016.12.04. 22:28:40

@sefatias:
Koszonom :)
De Isten segitseget akkor sem ereztem es nem erzem. :( Es nem ertem miert. Ez a tanuktol fuggetlen. Oszinte hitem volt.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2016.12.04. 22:29:37

@Fiorina: majd erről is. szép lassan kell haladni :)

Aranyi Gábor 2017.02.15. 13:16:09

@Eliezer: Bizony, én mondom néked, Gábri-Él ben Gábri-Él: aki jegyesével (mátkájával) hál, az az ősi zsidó - és magyar - szokás szerint járván el, nem parázna... Sálom, békesség nektek!

Tóni70 2017.02.27. 12:24:11

Valamelyik fórumon olvastam :
A paráznaság szót Fordítva görögről szóról, szóra a nézve a szótári felsorolást:
Házasságtörés (moikheia), prostitúció (porneia), erkölcstelenség (akatharszia), kicsapongó életmód (aszelgeia).
Valakik készítettek egy összefoglaló jelentést, összemosva mindent egy szóban paráznaság név alatt.
Így az egyház mindent bele tudott tenni amit csak akart, kihegyezve a szexre .
Ezzel azt is elérték , hogy magyar nyelven olvasva a bibliát,nem tudjuk , hogy valójában melyik igénél, melyik szó szerepelt az eredeti görög bibliában.

A tíz parancsolatban moikheia szó szerepel. Eredetileg szövetségbontás, esküszegés pl: leginkább a szövetség elhagyása Istentől,bálványimádás de ide tartozik a házasság törés is.
Milyen szó szerepel az óhéberben(!)?
(ná'ap) Jelentése két értelmű: házasságtörést követ el, házasságot tör (férfi vagy nő; Izrael Istennel szemben)
Mi még úgy tanultuk a tízparancsolati paráznaság szó alatt csak szex bűnök szerepelnek. Viszont úgy néz ki , hogy szó sincs róla.
Sefaties írtad több dolog nem szerepel a bibliában.
Ezek emberek által önkényesen kitalált parancsok , amiket már újra kellene értelmezni ,ami túlzott, hibás, elavult azon módosítaniuk kellene.
Csak hogy érvényesek a mai kor farizeusaira is Jézus szavai:
„Elviselhetetlenül nehéz terheket hordanak össze és raknak az emberek vállára, de maguk ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Minden tettükben az vezeti őket, hogy az emberek előtt feltűnjenek. Szélesre szabják imaszíjukat „
Áldás, békesség

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2017.02.27. 12:25:52

@Tóni70: :) Egyetértek! Köszi a kommentet. Á.B.

Kolumbán Sándor 2017.07.25. 05:47:28

A parázna magyar szó. Egyszerű hangzóváltás történt: a PARÁZNA mindig PÁROZNA. E szót az ógörög nyelv az ómagyar ősnyelvből örökölte meg, amely a teremtés nyelve.
Bábelnél a teremtés nyelve nem veszett el, mert miért veszett volna el. Jehova megőriztette a mai napig.
A közhiedelemmel ellentétben, a HÉBER nyelv nem a teremtés nyelve, mivel a héber nyelv a zsidók fogságba hurcolása után alakult ki. Addig ők is a teremtés nyelvét az ómagyar ősnyelvet beszélték. Erre a Biblia egész ősi névtára bizonyíték.
Például ÁDÁM, ÉVA nevére a héber nyelv nagyon sovány magyarázattal szolgál, ám a ma is élő ősnyelven, a magyar nyelven a név minden vetületére bőséges magyarázat van.
ÉDEN, annak négy folyója nevét csak a teremtés nyelvén lehet kibontani, értelmezni.
A mai magyar nyelv lesz az Új világ nyelve, ez a Jehova által teremtett nyelv, az első ember nyelve, amelynek szerkezeti vázát az emberi örökítő sejtekbe, a génekbe táplálta be.
JEHOVA nevét héberül nem lehet magyarázni, de a ma is élő ősnyelven, magyarul a név minden eleme magyarázható.
Magyarul lehet kibontani teljességgel JÉZUS nevét is. Éva, Jákób, József, Ábrahám, Mózes és a többi nevet is csak magyar nyelven, a teremtés nyelvén lehet értelmezni.

Kolumbán Sándor 2017.07.25. 05:47:46

JEHOVA, JOHAVAN – A Teremtő Istennek, a többi címei mellett, személyes neve van. Ő maga mutatkozott be a VAGYOK néven, ami egyes szám harmadik személyben: VAN. Az alaptulajdonsága: JÓ, régies magyarsággal: JAV. E tulajdonságát mind Jézus, mind Hermész Triszmegisztos* kiemelik: „Senki sem JÓ, csak az Atya.” Balkányi Szabó Lajos a Magyar ősmesék című művében a JÓ, JAV gyökökből eredezteti az isteni nevet. Székelyföldön még ma is használatos szó kérdésként a JÓ-E helyett: JÓV-E(?). Ez valószínűleg a JÓlVan-E összevont alakja. Van egy ősi szavunk, amely ma már nem használatos: JOHA**. Ez az összes érzelmi-fizikai belsőre vonatkozó. Valakinek JÓ a lelkülete, JÓ szándékú, JÓ szívű, JÓ akaratú, JÓ HAjlamú, akkor annak JOHA van, azaz JÓ szíve van. Aki valamiért haragszik, később megJOHÁszodik, azaz erőt vesz bensőjében a JÓra való HAjlam. Ilyen az a Teremtő, aki életet és csodálatos életfeltételeket adott nekünk. Így alakult ki a név: JOHAVAN. Ezt az isteni személyes nevet, amelyen minden más istenségtől megkülönbözteti magát, csak az eredeti, általa alkotott nyelven lehet értelmezni. Röviden: JÓ, JÓH, JAH. A J.H – H.J gyök: JoH – HaJ, a JÓ(H), HAJlam, óHAJ, a régies HÍV (hívás), HIJ alakja, a JÖ(h)JJ. Ezek a vonzás, magához szólítás, elhívás gondolatát tartalmazzák. A HAJ, HÉJ a HAJlék, HÉJazat szavakban védelem jelentésű. A H hangcsoport – OHA – az isteni ÓHAj, az egységre hívás, az őszinte szívek sÓHAja, de a gonoszra jövő büntetés vIHAra is. Lehet ama isteni ÓHAj, terv, hogy valaha a világegyetem összes arra alkalmas bolygóján emberi élet sarjadjon. A H.V – V.H gyök: HaV – ViH, a HAV gyök az ősnyelven, ómagyar nyelven fehér, HÓfehér, HAVfehér (havas), HABfehér, azaz tiszta, szeplőtelen, de ez követelmény is, különben a harag VIHara a válasz. A V hangcsoport – AVA, OVA – védősÖVÉny, kellemes fUVAlat, a kÖVEtelményeit betartót védően ÖVEző, IVAdékainak áldásokat biztosító. A V.N – N.V gyök: VaN – NaV, ami VAN, az élő, létező. Isten részéről a VAN, a lét, az élet megteremtése, jó úton vezetés NAVigálás (Noé, Nové navája, bárkája) az élet útján. JAHVAtokra JÓ HA VAN, aki örök Isten. A JAHVE a JAHVAtokra változatnak lehet a rövidült alakja, de ezt soha nem használták Isten megszólításaként. Függetlenül attól, hogy mely nyelven hogyan módosult, ez – JOHAVAN – a Mindenható, Úr, Teremtő, Élő Isten személyes neve. Ez esetben nem a JHVH az úgynevezett tetragrammaton, azaz négy hangjeles betűkép, hanem: JHVN a megfelelő. A VAN az a név, amelyen bemutatkozott Mózesnek: VAGYOK, aki VAGYOK, ez egyes szám harmadik személyben: VAN, ÉLŐ, aki VAN. Így az N hang létjogosultsága a névben nem lehet vita tárgya, mivel megkérdőjelezhetetlen!
/*/ Hermész Triszmegisztosz: „Ezért kell Istent a Jó és az Atya névvel megtisztelni. Ezek a nevek csakis neki járnak és senki mást nem illetnek meg.” lectorium.hu/pentagram/2011-es_evfolyam/201101_06_altalanos_parbeszed_hermesz_es_aszklepiosz_kozott
/**/ A CzF Szótárból: „Értelme a régi nyelvmaradványokban némileg különböző. […] Benigna asszony imakönyvében am. szív. "Johomnak akaratját lássad." […] Müncheni codexben jonhó és jonh am. szív. […] A Nádor-codexben jonh am. belső rész. "Megháboróla en jonhom és megfogyatkozék az en lelköm" (Toldy F.) Lényeges hang ebben a h* mint lehellési betű; […] (joha-fájó) …” Kiem. K.S.

JÉZUS – A JÉZUS név A J.Z – Z.J gyökből indul: JéZ – ZeJ, és több névadó jellemző sűrítménye. Egyik a kicsiny újszülött, mint JESZke (ijedős, gida), azaz bárány, aki JÁSZolban fekszik, alszik: JEZuska, azaz kisbárány. Ismert a Bibliából: ő Isten Báránya. A J.SZ – SZ.J gyök: JeZ – ZeJ, JeSZ – SZeJ jelent JESZtőt, veSZEJtőt, JŐZtest* azaz GYŐZtest (j > gy) is az ellenség felett. JÉZUS a kísértést kiállván, leGYŐZte Sátánt és az utolsó próba előtt kijelentette tanítványainak: Bízzatok, én leGYŐZtem a világot. Mint mennyei felkent király, GYŐZ e világ gonosz urai fölött a kijelölt időben. A Z hangcsoport – ÉZU – JÉZUs a bIZAlom igAZI forrása. Az általa megígért királyság alatt pAZAr áldások ÖZÖnével árasztja el igazhitű követőit. A név hangváza: JéZuS – J-Z-S, áll a felemelkedést jelentő ősnyelvi SZuJéZ szó. Ez a paSZUJ (fuszulyka, paszuly) SZŐLő, SZULák (j > l) szavakban jelenti a felemelkedő kúszást. JÉZUS felemelkedett, SZÁLLt (szuly) a mennyekbe, és onnan LÉSZen eljövendő.
/*/ A J.Z gyök a JŐZtes, azaz GYŐZtes, GYŐZő szavak gyöke. Az ősi JEZréel mezeje, GYŐZelem mezeje volt, JIZráel név Isten elleni GYŐZtest jelent. JÉZus nevének egyik jelentése szintén GYŐZő, GYŐZtes.

Kolumbán Sándor 2017.07.25. 05:57:02

ÁDÁM – Az ÁDÁM név az ÁD – DÁ ősgyökből indul. Mindkét irány ADományt jelentett ősnyelven. Az ÁDÁM név héber nyelvi megfejtése: vörös földből való ember. A teremtésben az ősnyelven neveztek meg mindent. A héber nyelv az írott történelem derekán jelent meg, így nem lehet a teremtés jelenségeinek magyarázó nyelve. Az ősi leírásokat a nyelvek magván, az első beszélt nyelven, az ősnyelven írták, nem héberül*. ÁDÁM az első ősnyelvi férfinév, csak azon a nyelven bontható, értelmezhető átfogó teljességgel, amelyen adatott. ÁDÁM volt az első földi EGY, mondhatta: EGY ÉN vagyok, d > gy, m > n, ÁDÁM > EGYÉN. Első GY. Első földi alkotó, cselekvő aGY. Első GYártó, ÉN – EGYÉN. Egy É-n nyugvó. É = Égi Értelem. ÉN = ÉrtelmeN nyugvó, alapuló, tehát az első ember nem volt bamba, bunkóval járó vad. Az ÉN a létezés, a lENni, a vAN fogalmi körébe tartozó szó. Ragozhatnánk így is: ÉN vAN, TE léTEzel, Ő élŐ. Ha átváltunk A, Á hangra, és a GY rokonhangzójára, a D-re: EGY – ED – AD, valamint ÉN – magAM, aki szÁMít: ÁDÁM: ÁD = alkot és juttat, ÁM = szÁMossá tesz, sokasít, többszöröz. Ugyanakkor szÁMba vehető, egy szEM EMberként, mivel szÁMít – EGY SZEMély ÉN, EGYÉN. Tehát az EGY, az emberi SZÁMosodás kiindulópontja, alapja. Az EGYÉN, aki ADományként a szÁMosodás képességét kapta – néked ADÁM. Ez a létezés igaz Égi forrásától VANtól, ÉLŐtől függ. Az ÁDÁM név az ÁD – DÁ ősgyökkel indul. ÁDÁM ADOMány a Földnek, mint első művelője, első MATAtó (mata – atam, t > d – mada – adam). Néked ADÁM a Földet, legyél első DÁMja, TÁMja, GYÁMja. A D.M – M.D gyök: DáM – MaD, a DÁM gyök, emelkedést jelent. Az emelt fővel járó DÁMszarvas szép tartása, a MADár levegőbe emelkedése, feltáMADó csoda. A MEDve két lábra eMElkeDve táMAD. Az igazi gyógyító MEDikus eMElkeDett tudású. Az emelt TÁMfalak, a vÉDelEMként emelt gátak ősi neve: DAM. A iMÁDság céliránya a MAGasság (d > g), mivel az iMÁDott mindig MAGasabban helyezkedik el az iMÁDónál. Megkapta a DUMÁhoz, azaz beszédhez való képességet, egyedüliként a Földön. A név igazolja, hogy ÁDÁM – képletesen és valóságban is – eleve egyenes tartásra, EMekEDetten járásra és eljárásra teremtett, két lábon járó ember volt. Tehát ÁDÁM, EDÉN, akinek ÉDEN, ParADIcshon volt otthona, ahol vÉDENc volt, és lehetett volna mindvégig. A D hangcsoport – ÁDÁ – ÁDÁm ADOmány volt, és ő is rengeteg ADOmányt kapott, ÜDE növényzettel, kEDŰs állatokkal egy egész bolygót, annak minden kincseivel. Kezdetre elegendő tUDOmányt az induláshoz, amelyhez IDŐvel még ADAtott volna lépésenként. Ám neki – gonosz sugallatra – egyszerre MInDEn (mide – edim) kellett. Az ÁM gyök másik jelentése: ÁMulat, amiben része volt, egyikből a másikba esve. Ígéret, hogy a Földet betöltő tÖMeg atyjaként tÁMasza lesz MInDEn utódjának, a földi MInDEnség uraként, az ADOMányok sUMmájának fő kedvezményezettjeként. Tömören ennyi az ÁDÁM név jelentése, amelyhez mérve a héber nyelvi megfejtése: vörös földből való ember, egy mélyszegény, száraz, semmitmondó, silány értelmezés.
/*/ A Bibliai írások kutatóinak hatalmas tévedése minden értelemkeresésnek a héber nyelv alapjaira helyezése, mivel e nyelv egy kései, keveredett (hebre) nyelvalakulat.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2017.07.25. 06:30:09

@Kolumbán Sándor: Kedves Sándor! Üdv a blogon. Nálam az a szokás, hogy aki állít, az igazolja az állításait. Szívesen olvasnék érveket, bizonyítékokat az állításaid mellett.

Például:
Ezt írod "A parázna magyar szó. Egyszerű hangzóváltás történt: a PARÁZNA mindig PÁROZNA."

Ha az 1kor 6:9-re gondolok, ami így szól: " Ne tévelyegjetek; se paráznák...nem örökölhetik Isten országát."

Ez a vers a te olvasatodban így szólna: " Ne tévelyegjetek! Se akik pároznának...nem örökölhetik Isten országát."

Tehát szerinted Isten halállal bünteti azt aki szexel?

Kolumbán Sándor 2017.07.25. 17:54:10

A PARÁZNA egyik fő jellemzője: PÁROZNA, s ezt válogatás nélkül bárkivel. Minden szó legkevesebb három névadó jellemző nyomán rögzül a nyelvben.
A párosodási, PÁROZNI hajlam nem elítélendő változata a házassági nemi élet. Tehát nem vehető egy kalap alá a magát PORba rántó PARÁZNÁval.

parázna – Erkölcstelen, buja. [A hivatalos nyelvészet szerint szláv eredetű]

A PARÁZNA a P.R – R.P gyökből indul: PaR – RaP. A PARÁZNA szó PAR gyöke a tűzként izzó (parázs) testi vágy, de PÁRban lét is.

Az R hangcsoport – ARÁ,– a szűz ARA és a pARÁzna a két véglet. A pARÁzna, kincset ÉRŐ erkölcsiségét dobja PORba, sárba.

Az R.Z – Z.R gyök: RáZ – ZűR, a paRÁZna kelleti, RÁZza, RIZálja magát, ZŰRökbe keveredik.

A ZN hangcsoport – ÁZNA – meghatározó értelemadó a szóban. parÁZNA mindig párOZNA, azaz PÁRosodna. Még akkor is, ha fÁZNA, ha ÁZNA, bármilyen vÉZNA, ha bírná a gerEZNA, és állna a pÓZNA. Ez a mondat kissé fura, de kell annak bizonyítására, hogy magyar a szó.

A ZN páros, alvó Z.N – N.Z gyök: ZeN – NéZ hangjaival alkothatók a NÉZ, NŐZ szavak, de a Z zöngétlen párjával az SZ hanggal a nemi NESZülés (izgalom), a NÁSZ. Az NZ kötött mássalhangzó-páros oly szavakban van jelen, amelyek kötődnek az elítélendő nemi felkínálás fogalmi köréhez: burjáNZó ösztön, voNZó testiség, kíNZó vágy, öNZő kéjelgés. A meredekebb: péNZ, mint mozgatórugó.

A CzF Szótár más jellemzőkről is ír: „[…] valószínü, hogy a parázna szóban is a nő kerülgetésének alapértelme rejlik, s gyöke par v. por rokonságban van azon szókkal, melyekben a par por forgásra, keringésre, körre vonatkozik; […]. Mi e szónak alakját illeti, magyar elemzés alapján több oly szóval áll képzői rokonságban, melyek a maguk nemében valami alávalót jelentenek, mint: vézna, […] A szláv prázni v. prázdni csak hangban egyezik vele, mert értelemre am. üres (Jancsovics Szláv-magyar szótára), a magyar „parázna” pedig szlávul: szmilní,” Magyarázat fölösleges.

ZN – NZ kapcsolat: a paráZNa – amint fent már volt szó – mindig pároZNa a kíNZó vágy, öNZő kielégülés keresés, esetleg a péNZ voNZása által sarkallva. A szó még az egynyelvűség idején kialakult, így minden elemében magyar.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2017.07.25. 17:57:54

@Kolumbán Sándor: mint említettem itt nem lehet megélni állításokból. Jó lenne, ha érvelnél, bizonyítanál, mert bevallom, hogy amit írsz az nevetségesebb egy mesénél is

Kolumbán Sándor 2017.07.25. 18:42:36

Ha nem értetek a gyökelemzéshez, akkor nevessétek jól ki magatokat. A butaságotokat nevetitek ki.
Váljon egészségetekre

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2017.07.25. 18:54:14

@Kolumbán Sándor: Nem hiszem, hogy meg kellene sértődni azért, mert arra kérnek, hogy igazold az állításaidat. A sértődésed azt bizonyítja, hogy az elméleted mögött nincs semmilyen támpont. Csak kitaláció, amit semmilyen módon nem lehet igazolni. Mivel találkoztam már ezzel az elmélettel, amelyben tudománytalan, primitív sületlenségeket hordanak össze, ezért tudom, hogy nem fogsz tudni érdemben érvelni, bizonyítani, mert sem érvek, sem bizonyítékok nincsenek, csak a sima butaság, és hiszékenység

Ihletett 2017.07.28. 12:37:32

Ellenérv?
Kol 3:5Öljétek meg azért földi testtagjaitokat a paráznaság, a tisztátalanság, a ****nemi vágyakozás****, a káros kívánság és a mohóság dolgában, ami bálványimádás.
Nekem azzal érveltek hogy a nemi vágyakozás meg van tiltva.És en meg Sigmund Freaud al hogy a vágyaink elnyomása szorongással jár!Erre ő valaki az erőszakra érez késztetést akkor ő se fojtsa el?
Illetve még ort van a tisztátalanság ami a pornóra és az önkielégítésre szól.Illetve még az erkölcsösséget hozta fel.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2017.07.28. 13:12:50

@Válaszolj a kérdésemre légy oly elragadóan bájos: Szia! Nem igazán értem, hogy pontosan mi az álláspontod. Ha a nemi vágyakozás meg van tiltva, akkor ennek a tiltásnak hogyan lehet eleget tenni?

Ihletett 2017.07.29. 16:37:10

@sefatias: 1 Ez nem az én állaspontom.
2. Alkoholozizmussal például ...
Egyébként ha jóltudoma biblia nem tiltja az alkoholizmust.Ugye attol alkesz az alkesz hogy rendszeresen iszik.Vagyis pont az van megtiltva hogy néha jól berúgjunk holott az nem alkoholizmus.

Ihletett 2017.07.29. 17:30:23

@Válaszolj a kérdésemre légy oly elragadóan bájos: Ja és nem hason szúrta őket mint shogyan írtad hanem a nemiszervüknél szúrta át őket.

Ihletett 2017.07.29. 17:33:03

@Válaszolj a kérdésemre légy oly elragadóan bájos: Ráadásul szex közben mert aztirja hogy:
Bement az izraelita férfi után a boltíves sátorba, és átszúrta mindkettőjüket, az izraelita férfit, és a nőt is a nemi szervénél. A csapás ekkor megszűnt Izrael fiai között.

Ihletett 2017.07.29. 18:35:06

@sefatias: Rendben,és hol?
Itthon csak ebből van .

Ihletett 2017.07.29. 18:38:29

@Válaszolj a kérdésemre légy oly elragadóan bájos: Ohh sikerult megszalálni a neten.Tényleg hasat ír de egy tanúnak ezzel tudok érvelni?Illetve ha a hasukat dőfte át akkor is szexelhettek .Mármint valószínűleg

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2017.07.29. 19:14:46

@Válaszolj a kérdésemre légy oly elragadóan bájos: Egy tanúnak nem ezzel kell érvelni. Annak az eredeti héberrel kéne.
Természetesen szexelhettek, mint ahogy társasjátékozhattak is, vagy épp ablakot pucoltak.

Ihletett 2017.09.05. 18:21:27

Újabb meggyöződés illetőkeg ezzzel érveltek nekem a hétvégén:

7 Ezek után történt, hogy szemet vetett Józsefre urának a felesége, és ezt mondta: „Hálj velem!” De ő ezt visszautasította, és ezt mondta az ura feleségének: „Íme, az én uram nem törődik azzal, hogy mit teszek a házában, és a kezembe adta mindenét. 9 Senki sem nagyobb a házban nálam, és ő semmit sem tagadott meg tőlem, csak téged, mivel a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve Isten ellen?

Itt is feleséggel nem hálhat. Valaki tud valami olyan helyzetet a bibliában ahol 2 nem házas ember szexelne és ez bűn?

Ihletett 2017.09.14. 19:46:17

József parázna vagy házzaság törő lett volna ha belemegy a hálásba?
Mert ha nem lett volna házzaságtörő akkor parázna.
Az izraelitáknál volt egy törvény hogyha egy lányt erőszakolnak és nem síkoltozik és kér segítséget a lányt is meg kelett ölni.

De ha nincs önuralmuk, kössenek házasságot, mert jobb házasságot kötni, mint szenvedélytől lángolni. (1Ko 7:9)

Milyen szenvedélyről beszélhet?Ugye mint irtad a házzaságot a szex miatt kell kötni...Namost Akkor azért kell előtte önuralmat gyakorolni?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2017.09.14. 20:22:59

@Válaszolj a kérdésemre légy oly elragadóan bájos: A házasságtörés az paráznaság. Egy szövetség megtörése. Az 1kor 7:9 érdekes. Ezen spekulálok

icipicicsipa 2020.07.20. 09:52:45

@sefatias:
"Ezért kérdeztem, hogy mi a házasság? Hol fogalmazza meg a biblia a házasságot? "

Úgy hiszem, ez:

házas jelentése:
2. Régies: Épületet birtokló; saját otthonnal rendelkező (személy).

Épületet birtokló.
Te vagy a templom.
A másik a templom.
Egy épület.
Ő szeret téged és odaadja magát testestül-lelkestül.
Odaadja neked magát, odaadja neked a templomát. Az épületet.
Házas leszel. Ott lakhatsz az épületében, ott laksz a templomában.
Házas leszel.

Ne törd meg ezt az állapotot.
Ne törd meg sehogyan sem, soha.

Ez a parancsolat.
Mindig vigyázz arra az épületre, amit a másik adott neked.

Ez Isten szemében a házasság.

icipicicsipa 2020.07.20. 10:13:31

Pál második levele a korinthusiakhoz 6. fejezet

16 Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek.

"Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, "

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2020.07.20. 10:46:55

@icipicicsipa: tudnál esetleg valami értelmeset is hozzászólni?

icipicicsipa 2020.07.20. 12:13:52

@sefatias:

Mi ebben a nem érthető?
Mi nem érthető Isten szaván?

Milyen hívő lélek az, aki türelem helyett becsmérel másokat?

Nem zavar személy szerint engem, mint egyén, de mint cselekvés, elég kérdéses, nem így véled?

De ha kifejted, mit gondoltam rosszul, akkor nagyon szívesen meghallgatom és elnézést kérek, ha tényleg olyan nagy butaság lenne.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2020.07.20. 15:55:45

@icipicicsipa: nem tudom mit gondoltál rosszul, mert nem írtál semmit, aminek értelme ezt volna. Nem azt mondtam, hogy rosszul gondolkodsz hanem szt, hogy nincs értelme annak, amit írsz

icipicicsipa 2020.07.21. 04:54:45

@sefatias:

Rájöttem, mi a helyzet:

Házaspár.
Házas pár.
Régen - Ószövetségben - a házaspár, egy párt jelentett, akiknek egy házuk volt, ahol együtt laktak: így voltak ők egy házzal rendelkező, egy házban élő pár, tehát házaspár.

Semmi extra nincs benne, úgymond, ez volt az elfogadott akkor, mint helyzet, hogy együtt vannak és ezzel elismerték azt, hogy a másik felé kötelezettséggel tartoznak, mint egy család.

Igen, ennyire egyszerű, nem kell akkorát matekozni, úgy gondolom.

Újszövetséggel:
"Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre"

És hozzá:
16 Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan az Isten mondta: „Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek.

"Mert mi az élő Isten temploma vagyunk,"

Ahogy mondtam, a másiknak adod magad mint templom, mint épület, már akkor házaspár vagytok, mert nézhetem úgy is, hogy Isten háza a hívő és házát megosztja így a másikkal.
Tehát ma már egy kapcsolat is annak minősül - már amit mi annak minősítünk - úgy hiszem, ami szeretetről szól. Megosztod a szíved ahova beengeded a másikat, mint ahogy a másik is teszi ezt veled.

A Isten a szív dolgaiban soha nem fog tőled papírt kérni az földi emberi bürokráciától, hitelességnek.

Ne haragudj, de ez már maga olyan blődség... :)
Nem azt mondom, hogy ugyan az a jog jár az emberi életben és társadalomban ezért, hanem azt mondom, amit szerintem Isten gondol erről.
Neki ne a közjegyzői papírt akard már lobogtatni, hanem a szívedet mutasd.
De nem kell, mert majd megnézi ő majd alaposan.

Minek bonyolítjátok túl azt, ami a legevidensebb, és minek akartok beleszuszakolni Isten dolgaiba földi papírokat arról, hogy te mennyire szeretsz is bárkit és akkor te vagy Isten szemében a valódi házas?

Nem kellene elgondolkodni ezeken a dolgokon?

A legegyszerűbb és legtisztább dolgok vannak erőszakkal megcsavarva a Bibliában és Isten szavaiba az emberek által.

Igen, Istennek anyakönyvvezető előtt két tanú kell és aláírások meg két igen és minden ilyen, mert anélkül elítél.

De hogy hol van ilyen ebben a témában így leírva bármi is a Bibliában, na az sehol, de jól meg kell magyarázni, mert mindenki más meg aztán megy kárhozatra, váááá.

Én azt mondom, hogy ez van, amit írtam, "csak ennyi" az egész.

icipicicsipa 2020.07.22. 03:47:25

@sefatias:

Köszönöm, hogy megadtad rá a lehetőséget, és hogy beszéltünk kicsit! :)

Egyébként meg a paráznaság jelentésének a kibontása pazar volt!
Gratulálok hozzá!

Üdv:
Csipa.

icipicicsipa 2020.07.22. 14:20:03

@sefatias:

Azt hiszem, hogy a paráznasággal együtt az ember ugyan úgy valami oda nem illőt akar a Bibliába beleképzelni, ami nem volt ott sosem.

Mint ahogy itt is leírjátok

Fiorina
2016.12.04. 21:59:05
@sefatias:
Sehol.
Az okorban a ferfi bevitte a satraba a menyasszonyat...onnantol a felesege volt. Nehany kulturaban mai napig igy mukodik.

Erre válaszolod, hogy ennyi.

Szóval le is írod azt - amit én konkrétumként és logikailag levezetek, hogy miért volt és van - hogy ez tényleg oké, majd minősíted az embert.

Szóval az van, amit mondtam, ennyire egyszerű:
Házas Isten szemében: Két ember egy házban él egymással és egymásnak.

Semmi más.
Egyszerű és tiszta.

Nem hiszem, hogy Isten ennél többet kérne, adna és várna el.

icipicicsipa 2020.07.23. 13:12:22

Stefatias.

Elnézésed kérem, nem volt szép kiakadnom Rád, ne haragudj.

Néha túl hevesen reagálok különböző hibáim miatt, nem akartalak megbántani vagy bármi ilyen, elnézést még egyszer.

Még sokat kell tanulnom azt hiszem önmérséklet - meg egyéb ilyen dolgok - terén.
Csak egy jót beszélgessünk, az a lényeg. :)

Legyen szép a napod! :)

icipicicsipa 2020.07.23. 13:13:43

Ó és elnézést, Kedves sefatias, bocsánat, ezt meg - a neved - félreolvastam. :)