"Majdnem minden tudásunkért azoknak tartozunk, akik nem értettek egyet, és nem azoknak, akik igen" (Charles Caleb Colton)

Aki nincs ellenünk, velünk van!

2015/05/02. - írta: sefatias

Az az átkozott ateizmus! Azok az átkozott istentelen ateisták! Azok az istenttagadás legszőrnyűbb bűnében fetrengő gátlástalan és erkölcstelen ateisták! Minden bűn és romlottság előidézői, kik Istent halottnak merik tartani! A Nietzsche idézetét, zászlóként maguk előtt lengető, kárhozatra ítélt ellenségei a hit emberének. A Magyar Katolikus Lexikon ezt írja az istent tagadókról: "A Szentírásban az istentagadás a legfőbb bűn, mely butaságból származik." Tehát az istentagadók amellett, hogy buták, a legfőbb bűnben vétkesek. Ráadásul az ateisták nem elégednek meg azzal, hogy magukban tagadják Istent, néhányuk nyílt támadást intézett a vallásosság, a hit és Isten ellen.

Ennek köszönhetően az emberek jelentős része teljes közönnyel szemléli az Istennel és a hittel kapcsolatos kérdéseket, és az életében a materializmus uralkodik. A vallás és a hit évszázados veszteségeiért olyan jó azokat a buta és egyben gonosz ateistákat okolni.

Ám a személyes meggyőződésem ebben a kérdésben az, hogy nem az ateizmust és az ateistákat kell vádolni amiatt, hogy az emberek közönyösek, vagy elutasítók a kereszténységgel, hanem a kereszténységet kell vádolni azzal, hogy nagyrészt miatta kialakult az ateizmus. (ebből adódóan nem gondolom,hogy az ateistákat, a bevezetőben említett módon, átkozni kéne) Azt nem mondom, hogy csak a kereszténység az oka, de azt hiszem neki van a legnagyobb szerepe ebben.

Miért is? A kereszténység történelme már a kezdetektől a másként gondolkodók elleni harcról szólt. Az újszövetség korában ez a harc csupán verbális volt. Ám alig telt el 200 év, a szellemi csataterek egyre véresebbek maradtak. És a harc nem csendesedett el. 1500 éven keresztül keresztények százezreit mészárolták le, kínozták, nyomorították meg, üldözték el otthonaikból. És kik? Azok a keresztények, akik Isteni hatommal érezték magukat felruházva az ilyen tettek végrehajtására.

Mi volt az ok arra, hogy ez megtörténjen? Az a szemléletmód, amely nem tűrt meg maga mellett másikat. A másként gondolkodók iránti gyűlölet, párosulva a saját vélemény istentől eredeztetésével vezetett oda, hogy a nagyobb hatalommal rendelkező vallásos csoport,életre méltatlannak tekintett mindenkit, aki fel merte emelni a hangját a saját véleménye mellett.  Az egyház keményen megtorolt mindent, ami másként hangzott, mint a hivatalos teológiai vélemény. Akkor is, ha a témának köze volt a hithez, és akkor is, ha nem. Az első európai vallásháborúktól 500 évet kellett várni, mire kialakult a protestantizmus, amely már volt olyan erős, hogy kb 100 éven keresztűl vívott véres háborúkban, rengeteg emberáldozat árán elnyerje a létjogosultságát. Ám miután megvetette a lábát, azonnal ott folytatta, ahol korábbi ellenfelei abbahagyták és véres harcot hirdetett a másként gondolkodók ellen.

A kereszténység hozzáállása a másként gondolkodókhoz sokakat elgondolkodtatott. A felvilágosodás korában néhányan már ki merték mondani, hogy a kereszténység Isten nevében végrehajtott mészárlásai, a másként gondolkodók elnyomása, nincs összhangban azzal, amit Jézus az evangéliumokban képviselt. Gondolkodó emberek jogos felháborodása, a kereszténység fanatikusainak embertelen eljárásán sokakban megérlelte azt a gondolatot, hogy az egyházak bűnösök. Először csak Istenben mélyen hívő gondolkodók fogalmazták ezt meg, és ezzel együtt más kérdéseket, Majd az 1800-as évekre elkezdett szaporodni a magukat ateistának valló emberek csoportja. Az egyházak pedig továbbra is kitartottak amellett, hogy harcot folytassanak a másként gondolkodók ellen. Megbélyegezték, üldözték azokat, akik ki merték mondani az egyház felelősségét Európa véres történelmében, illetve azokat, akik teológiai, vagy filozófiai kérdésekben az egyházaktól eltérő nézetet vallottak

Az egyház sok kérdésben illetéktelenül hozott döntéseket. A vallásos fanatikusok, még ha jóindulatból is, de az egyház szolgálatában védték az egyházat és támadták az új gondolatokat. A tudomány előrehaladása sorra döntötte le az egyház bástyáit, amely egyre jobban megrendítette az emberek vallásokba vetett bizalmát. Hozzá nem értő teológusok harcoltak olyan nézetek ellen, amelyek ma már a napnál is világosabbak, és hirdetik a tudomány győzelmét az egyházak és bizony Isten felett. Ám szerintem nem a tudomány győzött az Isten felett. Ugyanis meggyőződésem, hogy a tudomány és Isten egy platformon áll. A felvilágosodáskor elkezdődött harc, nem Isten és a tudomány között zajlik, hanem a vallásos elvakult fanatizmus, és Isten között. A fanatikus vallásos ember nem Isten véleményét védi, hanem egy olyan állítást, amit csupán azért tart igaznak, mert a vallása azt kéri tőle. Ezzel a hozzáállásával pedig, miután a tudomány igazolja saját állítása helyességét, szégyent hoz Istenre.

Immanuel Kant írta erről a következőt: "Lássátok hát be, mondta a szabadgondolkodó, hogy ha a legáltalánosabb és legegyszerűbb természettörvényekből hasznos és célirányos berendezkedéseket lehet levezetni, akkor egyáltalán nincs szükség a legfőbb bölcsesség külön kormányzására, s olyan bizonyítékokat kell látnotok ebben, amelyek saját beismeréseteket fogják szaván! Az egész természet, kiváltképpen a szervetlen, telve van olyan bizonyítékokkal, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy az önmagát erőinek mechanikájával meghatározó anyag, a maga okozataival együtt nincs híján bizonyos pontosságnak, s önként eleget tesz az illem szabályainak. Ha valamely tisztes érzületű ember a vallás jó ügyét megmentendő, elvitatja az általános természettörvények e képességét, akkor önmagát hozza zavarba, s rossz védekezésével alkalmat ad a hitetlenségnek a diadalra"

Mit is mond Kant? Azt, hogy a természet képtelen arra, hogy ne bizonyítsa önmagát. És az a vallásos ember, aki a természet törvényei ellen küzd, az a hitetlenség diadalához járul hozzá. Az elmúlt 300 év tudományos előrehaladása vallásos állítások tömegeit döntötte meg. Ezzel elhiteltelenítette az Isten mellett érvelőket. De ennek nem a hit értelmetlensége az oka, hanem a vallásos fanatisták hozzá nem értése, akik azt hiszik, hogy a teológia általuk képviselt rendszere felette áll a természet törvényeinek, vagy a természet törvényeit nem ismerve azt hiszik, hogy a teológia mindent felül ír.

Az elvakult vallásos ember, aki a teológián keresztül szeretne a múltban maradni, sorra veszíti a csatáit. Ezzel akaratlanul is Isten ellen harcolóvá válik, hiszen érvelése rossz, bizonyítékai cáfolhatók, méghozzá az Isten által alkotott teremtésmű, egyre jobb felfedezésének köszönhetően.

Tehát mi is a keresztény gondolkodás legnagyobb hibája? Az, hogy minden esetben mélyen elítéli azt, aki másként gondolkodik. Ám az ítéletét nem a fejlődő tudása alapján hozza meg, hanem minden esetben a múltban, a fejlődés előtt felállított elméletek, és az azokhoz való, nem egészséges ragaszkodása alapján. Van valami a kereszténységben, ami immáron 2000 éve meghatározó, és ami miatt a másként gondolkodók mindig negatív diszkriminációban részesülnek. Már az apostolok is rendelkeztek azzal a tulajdonsággal, aminek köszönhetően úgy gondolták, hogy aki nem tartozik közéjük, annak nincs joga ugyanahhoz.

I. Kant erről ezt írta: "Az olyan kisérleteket, amelyek azon fáradoznak, hogy az Írásból kikeressék azt az értelmet, amely összhangban van az ész tanította Legszentebbel, nem csupán megengedettnek, hanem egyenesen kötelességünknek kell tartanunk. Emlékezzünk csak mit mondott a bölcs tanító tanítványainak arról az emberről, aki a maga külön útján járt, de végül ugyanahhoz a célhoz ért: "ne bántsátok, aki nincs ellenünk, az velünk van."

Kant itt arra a sztorira utalt, amit a Márk 9:38- 40-ben olvashatunk: "Ekkor János szólalt meg: „Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött a nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem tartozik közénk.” Jézus így válaszolt: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni. Aki nincs ellenünk, az velünk van."

Jézus szavai elég egyértelműek. Vannak akik nem tartoznak közénk, vannak akik önállóan tevékenykednek, és még parancsot sem kaptak rá. Nem lehet megtíltani nekik, és nem kell őket arra kényszeríteni, hogy közénk álljanak. Nem velünk vannak, de attól még nem ellenségeink, hanem egy közös célért dolgozunk. Igaz más módszerekkel, más úton, és nem közösen. DE UGYANAZÉRT A CÉLÉRT!  A kereszténység évezredes hozzáállása a másként gondolkodáshoz, rendkívül káros. Belső ellentéteket hoz létre, ellenséggé teszi a munkatársat, és alapot biztosít a jogos támadáshoz. Az egyházakat ért kritika az ateizmus és a felvilágosult ám hívő réteg részéről, jogos! A kereszténység történelmére jogos válasz az, hogy az emberek elfordultak attól az Istentől, akit állításuk szerint a vérszomjas keresztények képviselnek. Ezért az ateizmusért nem az ateistákat, hanem a Krisztus követésében hiteltelen kereszténységet lehet vádolni.

Mondhatnánk, hogy a kereszténység tanult a hibáiból. De csak mondhatnánk. Sajnos nem így van. Akár az én blogomon, vagy más internetes fórumokon, de az egyházak burkolt retorikájában még mindig kiírthatatlanul ott terjeng a másként gondolkodók  mélységes elítélése, azok kereszténységből való kirekesztése. A vallásos fanatikus pedig ma is boldogan szórja az ítéletet, miközben magában ujjong, hogy Isten akaratát cselekszi. Észre sem veszi, hogy a fanatizmusa, és itélkezésre való hajlama ahhoz a csoporthoz viszi közel, amelyről Jézus ezt mondta: "eljön az óra, amikor az, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz vele az Istennek. Így fognak veletek bánni, mert nem ismerik sem az Atyát, sem engem" (János 16:2, 3) Jézus itt nem ateistákról beszél. Nem azt mondja, hogy az istentelenek fognak halomra gyilkolni benneteket, hanem azok, akik azt hiszik, hogy ezzel Istent szolgálják.

Nem a kizárólagosságnak, hanem a türelemnek van itt az ideje. Aki azt hiszi, hogy a véleménye megdönthetetlen, színtiszta isteni teológia, Szentlélek által ihletett vélemény, az nagyon messze van az igazságtól. Ők azok, akik a legtöbb kárt okozzák Istennek, és járulnak hozzá ahhoz, hogy a bennük megbotránkozó hívők, az ateizmushoz menekülnek. Ők azok, akik felülbírálják Istent, és mondják neki: Jehova! Nem vagy elég szigorú, mert ez az istentelen nép sokkal keményebb ítéletet érdemel (Jakab 4:11, 12). És így lesz az istenhívőből, Isten ellen harcoló fanatikus.

 

45 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://sefatias.blog.hu/api/trackback/id/tr237420926

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Várkonyi Gábor 2015.05.02. 09:50:17

Nagyon jó gondolatok születtek ismét! :) Valóban így van sajnos ahogy mondod, mert bizony aki egyes dogmákkal nem ért egyet az csakis tévedő, Istentagadó netán tévtanító lehet!

Én nemrég váltam és Isten felhasználta ezt a dolgot hogy a bennem uralkodó katyvaszban rendet tegyen. Felül kellett bírálnom sok sok mindent önmagamban és el kellett gondolkodnom azon hogy hova is tartozom én? Ki vagyok én?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.02. 09:55:24

@Várkonyi Gábor: Hát a magánéletben tapasztalt nehézségek, nagyban hozzájárulnak a teológiai látásmód gyakorlatiasabbá tételéhez. Gyakran azok a vallásos emberek a legmerevebbek, akik még tapasztalatlanok az életben, vagy egyszerűen érzéketlenek. És mivel gyakran az ilyenek kerülnek vezető pozicióba, a teológiát is így formálják. Ezzel teljesen eltávolodnak a valóságtól, és olyan dimenzióban élik a hitüket, aminek semmi köze a valósághoz, az igazi élethez, és tönkre vágják az egyszeri ember életét

Zoltan70 2015.05.02. 10:47:53

Elöször is.

"Ekkor János szólalt meg: „Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött a nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem tartozik közénk.” Jézus így válaszolt: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni. Aki nincs ellenünk, az velünk van."

Az igék értelmét a szövegkönyerzet adja meg. Mert az is megvan írva:

Máté 12:30 Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol.

Persze szívünk szerint válogathatunk az igékből

Másodszor.

A biblia igazságai több ezer éve megálják a helyüket, addig a tudomány folyton változik. A mit tegnap meggyőződéssel állított a tudomány az ma már megvan kérdőjelezve, sőt egyes részei tévesnek vannak megálapítva, amit ma meggyőződéssel állít a tudomány, azt holnap már átértelmezik vagy megcáfolják(ezt az egyetemen tanították, nem a theologián hanem az elektrónkán, pontossabban egy fizika professor) . A tudomány állandó változásban van.

Utána nézhetsz pl. (mert nem csak te vagy olvasott), hogy ma már több tudós cáfolja az evoluciót mint akik támogatják (csak a világnak jobban megfelel az evlució mint a teremtés, mert akkor el kéne fogadni a teremtő Isten létezesét), vagy …, már legalbb annyi tudós csillagász tagatdja az ősrobbanás elméletét mint akik e melett kardoskodnak, egyre inkább más irányba halad a kutatás … , a fizika területén is hatalmas változások álnak be, ugyan így a kémia a biológia és az orvostudományban - néz utána. A fizika és a csillagászat a kedvencem.

A Biblia nem mond ellent a tudománynak, ugyanakkor a tudomány egyes képviselői mindenáron meg akarják cáfolni a Bibliát, mégis sokan merték bevalani, hogy ez nem sikerült még.

Tudod egyben igazad van, minden attól függ, hogy az ember mit olvas, honnan és kiktől tudakozódik és tanul. Mert ahogy maga a teológia területén évente több száz vagy ezer tanulmány és könyv jelenik meg, úgy a Fizika, kémia, biológia, orvostudomány, csillagászat még a történelem vagy a régészet területén is. A vállaszték gazdag. A kérdés, az mit fogadok el, s mit teszek magamévá, és mit hírdetek.

Ugyanakkor nem szégyenlem, nem érzem rosszúl magam, hogy keresztény létemre ragaszkodom ahoz, hogy a Biblia teljes egészében igaz, s Isten kijelentésének tekinthető, amiben nincs ellentmodás sem tévedés, és állandó, megmaradó igazságot tartalmaz.

Várkonyi Gábor 2015.05.02. 11:40:35

@Zoltan70: Ha elolvastad volna a cikket rendesen akkor rájöhettél volna hogy NEM a tudomány istenítéséről szól a poszt. Hanem arról hogy az Egyház elítélte a másként gondolkodókat már a kora középkortól is. Arról nem is beszélve hogy a mostani eygházi kereszténység nem a Bibliai kereszténységről szól hanem dogmák feletti értelmetlen marakodásról és vitákról.

Számomra éppen ezért példás pl az Őskeresztyén gyüli hite és látása mert ők valósággal megélik a Krisztusi szeretetet és kegyelmet. Befogadtak szeretnek hordoznak. Míg a nagy egyházi tanítók csak elítélni és vádolni tudnak.

GONDOLKODNI kell és lehet is. Olvasd el mégegyszer a posztot hátha rájössz mit is akar mondani sefa.

Ja és ha már itt tartunk éppen most készülöm felülvizsgálni azt a nézetet ami szted a Biblián alapul, méghozzá a predesztináció kérdését, erről majd és ennek okairól írok külön a fórumon. Miért? Mert kezdem belátni hogy NEM biblikus és erre éppen sefa blogja valamint egy magánbeszélgetés világított rá. Szóval nem biztos hogy Te is a Bibliai igazsághoz ragaszkodsz minden szempontból...

Ami az ateistákat illeti én megértem őket hiszen mást se lát egy szeretetre vágyó emberke az egyházi berkeken belül mint ítélkezést megmondó emberek nagy okosságait sőt a gondolkodás szabadságának teljes tiltását! Számomra az a fórum ahonnan jössz erre ékes bizonyíték hiszen számos csatát vívtam ott csak azért mert éppen mást gondoltam mint az odaírók többsége! Emlékszem milyen karizmatikus ellenes voltam amíg egy testvér szeretettel és odafigyeléssel vita nélkül GONDOLKODÁSRA késztetett ezzel kapcsolatban és láss csodát most karizmatikus hívő vagyok! Aztán sorolhatnám még tovább.

Pontosan ezért nem írok oda a fórumotokra mert Ti nagyokosok mindent jobban tudtok látatlanul úgy hogy nem is ismertek igazán! Én a beteg skizofrén idióta bolond aminek tartottatok engem sokáig, rájöttem NINCS értelme veletek vitázni és érvelni mert csak ront a szellemi állapotomon. DOGMA van szeretet hordozó kegyelem NINCS!

Várkonyi Gábor 2015.05.02. 11:42:46

És sokan vannak így akik pl ilyen dolgok miatt lesznek ateisták, mert egyszerűen nem tudják és nem akarják lenyelni a békát amit Jézus nevében le akarnak nyomni a torkukon!

Rovarölő 2015.05.02. 11:49:29

@Zoltan70: Mondtam már, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem!
Sefa idézett a bibliádból és te erre rögtön egy ellenkezőt idéztél, hogy az a jó! Te csak a saját igazát kergeted.
A tudomány nélkül a Bibliát sem olvashatnád és nem is léteznél.
A tudomány minden változása egy újabb lépcső fok felfelé!
A Biblia már rengeteg változáson ment keresztül, amiről gőzöd sincs okoska!
Tele van ellentmondással, amiket most is olvashatnál, ha értenéd azt, amit olvasol!
A te érvelésed a tíz éves gyerekeknek talán még elég!
Nagyon korlátolt vagy, ezért nem tudsz kiteljesedni! Már minden adut kijátszottál, kár erőlködnöd!
Hallottál róla, hogy már a pápa is elfogadja az evolúció Istentől eredő formáját?
Nagyon nincs fogalmad erről a témáról (sem)!
Tudsz más akkordot is, vagy ezt kell hallgatni?
Neked a tudományos akadémián lenne a legjobb helyed, vagy a saját fórumodon!
A trollkodásod kezd az idegeimre menni! Az ilyenek miatt vettem fel a nevem!
Ritkábban mosd az agyad, mert nagyon erős a szer, amit használsz.
Hidd el Isten képes vissza rendezni az agysejtjeidet, csak adj időt neki! Addig meg pihenj kicsit és kevesebb erőlködés, az elég akkor, amikor szorulásod van! :D

Rovarölő 2015.05.02. 11:54:35

@Várkonyi Gábor: Gabi!
Egyet értek veled ebben!
Melyik fórumon nyomja a kicsi huszár?

Várkonyi Gábor 2015.05.02. 11:59:00

@Rovarölő: Ezt inkább mondja el Zoli én nem akarom ezt ennyire konkretizálni.

Én is rengeteg hibát követtem el beismerem, elfelejtek dolgokat, hibázok de egyvalami biztos: már nem tudnak megetetni csak dogmákkal, azokkal kitörölhetem a fenekemet!

Zoltan70 2015.05.02. 12:24:09

@Várkonyi Gábor:
Gabikám, mivan szégyeled a fórumot, ahol szeretettel fogadtunk, és elhordoztuk, azt a köpenyeg forgatást és képmutatást amit minduntalan végzel.
Nehargudj, de te dicsérted és büzkélkedtél folyton a Kálvinizmussal és a predesztinációval, amiről azt sem tudod mifán terem, nem beszélve a karizmatikusságot, amit úgy össze zagyváltál, hogy már te se tudtad holtartasz, aztán meg, a fórumon lehúztál. Remélem a Facebookon is elmondod hatalmas megvilágosodásod, meg a Ref. közösségedben. Vagy ott miről beszélsz. Nem viselem a képmutató köpönyegforgató nyalizókat.

@Rovarölő:
Nincs annál butább ember mint aki azt hiszi a másikról, hogy nem tud semmit. Te biztoss ngyon okos vagy ...de persze ez nézőpont kérdése.
Pl. sajnálatos módon, úgy látom, hogy a te agyadat mosták át, de rendesen, s remélem Isten a szívedet rendezi vissza először, aztán a gondolkodásod.
Egyébb mondani valóm neked nincs.
Ja az "Örömhír fórumról" van szó.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.02. 13:43:50

@Zoltan70: Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy a Márk 9. fejezetének nem a Máté 12. fejezet a szövegkörnyezete, Ráadásul nem is ugyanarról szól, nem is ugyanazoknak az embereknek. Ez egy kicsit olyan volt, mintha Békéscsabán kakilnál a vécébe, és Sopronban szeretnéd lehúzni. Nem kompatibilis a két hely a távolság miatt. Na mindegy.

A kommented többi részére nem reagálnék, mert ahogy azt már Gábor kifejtette gyakorlatilag teljesen másról írsz, mint amiről én írtam. Már az előző posztnál is leírtam egy általad megválaszolatlan kommentben, hogy igen komoly szövegértési gondjaid vannak. Ez önmagában nem lenne probléma, de így sajnos nem lehet beszélgetni. Csak abban az esetben tudunk értelmes módon gondolatot cserélni, ha arra reagálsz amit én írok, és nem arra, amit te olvasol ki belőle, vagy képzelsz bele.
Részemről be is fejeztem. Nem bánnám, ha ezt a fajta kereszténységet, amit te tartasz jónak, a saját berkeiden belül képviselnéd. Ez a blog nem neked való. Más dimenzióban gondolkodunk. Nem jobb dimenzióban, másban. Biztosan vannak olyanok, akik élvezik azt ahogyan képviseled a kereszténységet, és ahogy bánsz velük, de amint látod, ez nem az a fórum. Neked is tudom ajánlani mondjuk a Krisna.hu-t, vagy mondjuk az ISIS honlapjait, ahol ebben a stílusban nyomják a fiúk. Ott találhatsz magadnak való vitapartnert. Mi itt szeretünk beszélgetni a dolgainkról, és nem célunk a másik minden áron való meggyőzése. Én szeretem a katolikust akkor is, ha Máriázik, szeretem a reformátust, ha predestinációban hisz, szeretem a karizmatikust ha a nyelveken szól, azt nem szeretem, ha nem lehet vele értelmesen beszélgetni. És veled én nem tudok. Úgyhogy megkérnélek, hogy legközelebb akkor szólj hozzá, ha valami értelmeset is tudsz mondani, illetve hasznára lehetsz a többi olvasónak

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.02. 13:44:55

@Zoltan70: a személyeskedő kommenteket töröltem

Sitites 2015.05.02. 13:59:47

@Zoltan70: "Ki tudja e változó világban, ahol nincs biztos alap ..."

Te és a hozzád hasonló módon gondolkodók nem győzitek hangsúlyozni, hogy az Isten nem változik. De nagyon-nasgyon félreértitek, hogy ez mit jelent... Szembeállítjátok Őt és a változó világot, pedig a változás is része Istennek (nem lehet másként, létéből fakadóan nem eshet Rajta kívül)... Nem tudjátok elfogadni, elviselni a változást, a bizonytalanságot, a biztonság hiányát, a kétségeket, az ellentmondásokat... Mert féltek tőle. Pedig aki ebben a világban él, kénytelen változni, nem is tud nem változni (legfeljebb a növekedés helyett tönkremegy). Felépítetek magatokban egy tökéletes(nek látszó) változatlan világot, aminek csak egyetlen egy baja van, hogy NEM LÉTEZIK. És ebben az üvegburában élve megpróbáljátok magatokhoz alakítani a valóságot. (Ami szintén lehetetlen... ezért nem is érvényes.)

Zoltan70 2015.05.02. 14:03:50

@sefatias: Nem tudom mivolt a személyeskedés, te te tudod - apropo valamikor te vádoltál bennünket, hogy törölgetünk -

Az hogy nem érted, az iégét és összefüggéseit nem az én hibám, gondolkoz el a beidézet igéken mert mind a kettő a Bibliából van és nem a Koránból idéztem. S elmélkedj mit miért mondott az Úr, mert nem csak levegőbe beszélt.
Ugyan úgy, hozzászólásomat nem tudtad értelmezni, a te posztoddal kapcsolatban, talán ha elmélkedsz rajta ...

Talán abban igazad van, hogy más dimenziókban gondolkodunk, s talán élünk is ...

Várkonyi Gábor 2015.05.02. 14:05:19

Ha nincs változás, változásra való hajlam akkor csak bekövesedett becsontosodott valakik leszünk!

Én magam, bár ezért köpönyegforgatónak neveztek is sok mindenben változom néha folyamatosan!

Zoltán: NEM a hitvallás (amely változhat ahogy az egyház be is bizonyította) hanem Krisztus az Aki üdvözít! Lehet hogy változik a hitvallásom de Krisztust szeretem és Őt nem atagdnám meg! :)

Várkonyi Gábor 2015.05.02. 14:12:55

@Zoltan70: Na látod ez a személyeskedés hogy folyton azt állítod nem értik/értjük az Igét! Lehet hogy olvasottabb és okosabb emberek vannak itt mint hinnéd!

Az IGAZI alap az hogy Jézus Krisztus mint Megváltó üdvözíteni jött minket, valamint az hogy szeressük ember társainkat különösen a testvbéreket!

Ehhez képest szellemi fölénybe helyezed magad, mindenki hülye meg buta nem érti az Igét csak Te! Én emlékszem anno hogy amikor Apostol Imre bácsitól megosztottam valamit arra is azt mondtad nem érti az Igét!

Egy 40 éve szolgáló testvérről mondtad ezt akinek a hatására több százan ha nem több ezren tértek meg, még a nagyegyházaknál is! A Te hatásodra hányan mentek az Úrhoz? Hányan mondták azt hogy azért tértem meg mert hallottam Zoltán testvér szolgálatát? Még a fórumotok is döglődik, annyira nem érdekelnek senkit se a teologiai okfejtéseitek!

Úgyhogy ezzel óvatosan bánnék hogy ki érti és ki nem az Igét!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.02. 14:14:10

@Várkonyi Gábor: Azért vigyázz, mert ebből megint vita lehet. Azt meg nem szeretném

Csaba Tarró 2015.05.02. 14:52:07

@sefatias: Nem Pisti, ebből nem lesz vita.

Rovarölő 2015.05.02. 14:59:41

@Zoltan70: Örömhír?
Uram irgalmazz!
Miért nem Zoltán evangéliuma?
Ekkora pökhendiségbe bele illene!
Az olyan ember szabásúak, akiknek a magyar nyelv is nehezen működik nem szerencsés, Grétsi Lászlót kritizálni! Az, hogy te érted az írásokat egyedül, ezt már átéltem, elegem is lett az ilyen önmagasztaló szellemi maszturbáló farizeusokból!
Szerencséd, hogy a blog tulaj eddig is megtűrt itt!
Én már rég elintéztem volna azokat, akik más otthonába járnak szarni!
Van egyegy Örömhírem!
Rám jött a piszkítás!
Megyek hozzád, hátha haza térsz és innen eltávozol az örök vadászmezőkre!
Legyél próféta a saját hazádban!
Ha böfögnöd kell, azt otthon!

Zoltan70 2015.05.02. 15:23:31

@sefatias: Na látod István ez a személyeskedés ...
De ez biztos tetszik neked ... Szeretből fakadó keresztényi megnyílvánulás ... Jéus pont lyeneket tanított.

A barátodnak meg jóvolna valami hasmenés ellen, mert folyton bepiszkit ... tudsz neki ajánlani valamit?

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.02. 15:26:51

@Zoltan70: :) hát jja. Mindig a másik lova gebébb. most erre mit mondjak? További szép napot!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.02. 15:54:32

@Sitites: ezt jól megfogalmaztad. félelem a bizonytalanságtól. Nekem is ez volt a legnehezebb. Kilépni a biztosnak hitt fedezékből, amiről tudtam, hogy már csak én hiszem biztosnak, mert annak akarom hinni. Aztán mikor végképp eldöntöttem, hogy annál hülyébb ember nincs, mint aki önmagát is becsapja, méghozzá szándékosan, és szándékosan el is hiszem a saját önbecsapásomat, akkor kiléptem abból a fedezékből, ami ott sem volt. Ezt neveztem el a "bizonytalanság teológiájának"

Sitites 2015.05.02. 19:15:43

@sefatias: ... nem szabad lebecsülni a félelmet.
A legritkább esetben képes az ember ezt úgy átlépni, hogy megért, megfontol... s dönt. (Van ilyen egyáltalán?) Többnyire kell egy irgalmatlan nagy pofon... gödör... bármi, ami eléggé fáj...

Sitites 2015.05.02. 20:19:55

@sefatias: Tudom:)

De éppen ezért van, hogy amíg valaki nem kéri a segítséget, addig hiába erőlteted:))

Rovarölő 2015.05.02. 22:36:39

@Sitites: Az evangélium tulajdonosa már új közleményt adott ki a fórumon, ami az általad fel tett kutya, vagy ember volt korábban témát érinti!
Előre védekezik a nyomorult, próbálva megelőzni a kényes kérdést!
Nagyon hányok az ilyen fazonoktól!
Bocs, hogy emberi vagyok, de szerencsére ismersz!
Nem személyeskedő vagyok, csak Rovarölő! :DDD

Rovarölő 2015.05.02. 22:37:38

Tévedés a címzett!
Sefának gondoltam!

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.03. 07:53:33

@Sitites: Tavaly írtam erről egy posztot.

"Vannak kérdések, amelyek nem tudnak felvetődni egy ember elméjében addig, amíg szembe nem találkozik egy bizonyos problémával. Csakis a probléma megtörténte után alakul ki a helyzet, amely egyáltalán lehetővé teszi a kérdés megfogalmazását."

sefatias.blog.hu/2014/11/28/_nem_jo_az_embernek_egyedul

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.03. 07:54:30

@Rovarölő: Ne aggódj Tesa! Ismerlek mint a rossz pízt! :)

A Menhely Gondnoknője · http://metafizikaimenhely.wordpress.com/ 2015.05.03. 12:26:35

Csak néhány megjegyzést hadd ejtsek a témához.
Igazad van abban, amit a más véleményűek megítéléséről írsz a keresztény egyház részéről. Magánvéleményem az, hogy az istenhitet sokkal-sokkal diszkrétebben kellene kezelni, több okból is. Egyrészt azért, hogy ne váltsuk aprópénzre Istent, nem kell mindenki előtt meglengetni, elég lenne azoknak, akikben már kigyúlt a szikra. A katolikus egyház ott is tévedett szerintem, hogy világi befolyásra igyekezett szert tenni, és egyáltalán, a világ színpadára lépett.
Mindenki számára előnyösebb lett volna, ha az istenhitet maguk között mindig csak azok gyakorolják, akik valóban elkötelezettek, és ők nem igyekeznek folyamatosan mások orra alá dörgölni a hitüket.
És én is azt gondolom, hogy a jézusi tanítások alapvetően nem a kirekesztésről szólnak. Érdemes foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy vajon az igazság ismerete szükségképpen elhatárolódással kell-e járjon a gyakorlatban, mert ez nem biztos.

Amit a tudomány és a vallás kapcsolatáról írsz, azzal nem értek egyet, de ez a poszt nem erről szólt.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.03. 13:18:35

@A Menhely Gondnoknője: A magánvéleményeddel teljes mértékben egyetértek. a hit túl szubjektív ahhoz, hogy mindenki előtt azzal kérkedjünk, vagy épp attól tegyük függővé a másik ember megitélését.

Mire gondolsz a tudomány és a vallás kapcsolatáról?

A Menhely Gondnoknője · http://metafizikaimenhely.wordpress.com/ 2015.05.03. 14:54:49

@sefatias: először is megkérdezhetem, hogy neked jelenleg mi a "hitvallásod"? Mert nem egyértelmű számomra az írásaidból.

karalabe4 · http://eletazortoronyutan.blogspot.com/ 2015.05.03. 15:16:45

@sefatias:
"Vannak kérdések, amelyek nem tudnak felvetődni egy ember elméjében addig, amíg szembe nem találkozik egy bizonyos problémával. Csakis a probléma megtörténte után alakul ki a helyzet, amely egyáltalán lehetővé teszi a kérdés megfogalmazását."

Ezt jól összefoglaltad ebben a mondatban, Sefa. Ezért is lehetünk "hálásak" egy-egy problémának, mert ha megfelelően közelítünk hozzá, akkor közelebb vihet a megoldáshoz. Ha mással nem, hát azzal, hogy másképp tesszük fel a kérdéseket, vagy egyáltalán a kérdések feltételét.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.03. 15:23:57

@karalabe4: Valóban így van. Nem lehet valamire rámondani, hogy csakis, kifejezetten rossz, hiszen olyan tapasztalatok maradnak utána, amelyekből rengeteget tanulhatunk. Így vagyok én a bűnbánattal is. Tanúként néha rossz érzésem volt amiatt, hogy a "világi" bűneimet nem bántam meg oly módon, ahogyan azt leírva láttam, hogy kellett volna. Úgy láttam, hogy a korábbi "bűneimből" nagyon sokat profitáltam érzelmileg és szellemileg. Olyan tapasztalatokkal gyarapítottak, amelyeket keresztényként fel tudtam használni a saját hasznomra, és mások hasznára is. Ebből adódóan többször olyan helyzetbe kerültem, hogy hálás voltam a korábbi bűneimért. Érdekes módon ezt akkoriban vénként párszor megfogalmaztam az őrtoronytanulmányozáson, mint vezető. Persze óvatosabban, mint most

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.03. 15:26:12

@A Menhely Gondnoknője: :) neked sem egyértelmű? :DDDD Másoknak sem. Itt van egy több mint kétéves írásom. Ebben megtalálod. Még ma is érvényes:

sefatias.blog.hu/2013/01/12/hitvallasom_911

A Menhely Gondnoknője · http://metafizikaimenhely.wordpress.com/ 2015.05.03. 17:15:40

Tetszett ez a hitvallás... különösen ezt emelném ki belőle:
"Isten Szelleme legyen az, aki a maga idejében kinyilatkoztatja
a bibliai igazságot". Szerintem ez egy nagyon fontos megállapítás, hogy ne egy külső utat, hanem a belső utat járjuk, ami ember és Isten között mindig is ki volt építve, csak rá kell lépni és el kell indulni rajta. Természetesen sokat segíthetnek a különféle külső források is, könyvek, egyházi állásfoglalások, stb, de a lényeg itt van.

"Tehát nem az a dolgunk, hogy egymás
véleményét, hitét leromboljuk, megcáfoljuk, hanem az, hogy szertő módon támogassuk egymást, építő beszélgetéseket folytatva, minden elítélő magatartás nélkül."

Nem is tudok mit hozzáfűzni. Csak egy megjegyzés, nem tudom, te észrevetted-e már azt a tendenciát, hogy egyre több ember kezd ilyesféle hitvallásokat fogadni, és egyre több ember kap valamiféle személyes útmutatást Istentől. Neked mi a véleményed minderről?

Nem tudom, belefogjak-e a tudomány-vallás kérdéskörbe, olvasgattam már itt véleményeket, sok különféle szemszögből, és talán egy parttalan vitává fajulna.
Úgy látom, te elég határozottan véded a véleményedet :)...

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.03. 17:21:39

@A Menhely Gondnoknője: "szrevetted-e már azt a tendenciát, hogy egyre több ember kezd ilyesféle hitvallásokat fogadni, és egyre több ember kap valamiféle személyes útmutatást Istentől."

Én is így látom. Bár arról nem vagyok teljes mértékben meggyőződve, hogy Istentől van, de nem zárom ki. Egyenlőre úgy gondolom, hogy az emberek mernek gondolkodni és véleményt formálni, és magabiztosak még akkor is, ha az egyházukkal szemben fogalmazzák azt meg, ami szerintem nagyon jó irány.

"Úgy látom, te elég határozottan véded a véleményedet :)... "

Fene tudja. Szerintem nem a véleményemet szoktam határozottan védeni, hanem a véleményhez való jogomat. Határozott meggyőződésem, hogy a véleményem formálódni fog, ezért nevetségessé tenném magam, ha nagyon védeném, hiszen ki tudja mi lesz pár év múlva. Ám a véleményemhez jogom van akkor is, ha tévedek.

A Menhely Gondnoknője · http://metafizikaimenhely.wordpress.com/ 2015.05.03. 17:29:18

Ahogy látom, olvasod Szabados Ádám oldalát, az egyik kommentelő, Barnabás Viktor is leírt ott egy elég személyes élményt, tanúságtételt. Arra gondolok, hogy az efféle tanúságtételekből van egyre több, különféle mennybe (esetleg pokolba) való elhívásokból, mintha Isten bejelentkezne olyan embereknél, akik sem nem szentek, sem nem egyházi emberek, sem nem különösen elhivatottak, épphogy teljesen átlagosak.
A korábbi idevágó irodalom mintha azt mutatná, régebben sokkal kevesebb ilyen eset volt. Persze az is lehet, hogy csak nem derült ezekre fény, mert nem volt olyan a környezet, hogy az emberek szívesen megnyilvánultak volna ilyen témákban.

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.03. 17:33:23

@A Menhely Gondnoknője: Hasonló témában beszélgettünk ennél a posztnál ma délelőtt:

sefatias.blog.hu/2013/09/02/tudas_erzes_hit

Nézd meg a mai kommenteket

Rovarölő 2015.05.03. 17:49:44

@sefatias:" Csaba, nem a saját igazam bizonyításáért írtam ezt a bejegyzést, és nem is a másik blog miat, mert mostantól nem is érdekel, hogy ott mi folyik, főleg, hogy (számomra) kiderűlt, hogy Sefa egy jellemtelen alak. "

Ezt az itt garázdálkodó Zoltántól idéztem ide, a fórumján dicsekedve ezzel!
A tetű itt randalírozik, szerzi az ötleteket, aztán miután a haverja rá írt normálisan, ez volt neki a válasza!
Így engedd a közeledbe!
Ekkora nyomorékot már régen láttam!
Bocsánat, de most ingerült lettem tőle!
Számoltam tízig! Már minden rendben van! (vagy még sem?)

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.03. 17:51:25

@Rovarölő: :) éljenek a jellemtelen alakok. Majd este megnézem mit irogatnak rólam

Thomas Pastor 2015.05.19. 16:26:47

Sziasztok!

Egyrészt sajnálom, hogy többeknél elgurult a gyógyszer, mert így nincs meg az a kellő higgadtság, amely egy normális, építő vitához szükséges. Sokkal inkább a csípőből tüzelés...:(
Nos, én egy véleményt szeretnék hozzáfűzni az István által felhozott Igerészhez.
"Kant itt arra a sztorira utalt, amit a Márk 9:38- 40-ben olvashatunk: "Ekkor János szólalt meg: „Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött a nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem tartozik közénk.” Jézus így válaszolt: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni. Aki nincs ellenünk, az velünk van."
Az első mondatban olvashatjuk azt a szót, hogy "nevedben".
Azaz az említett különutas hívő Jézus nevét használta a cselekedetei során, nem más vallásalapító, vagy személy, vagy híres ember, vagy mitológiai istenek nevét.
Jézus erre a névhasználatra mondott okét, azaz együtműködést, a saját nevének a felhasználására.
Ezt szerintem érdemes lenne figyelembe venni a bejegyzésednél, mert így már kissé árnyaltabb az "aki nincs ellenünk, az velünk van " mondat.

üdv.tamás

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2015.05.19. 16:32:56

@Thomas Pastor: Szia! Azért nem vettem figyelembe, mert szerintem teljesen egyértelmű, hogy nem Izraelbe tévedt zoroasztrista prófétákról van szó. Ebben a posztban a kereszténységről van szó, és a kereszténység hibáiról, amit keresztények és mások ellen követett el. A posztban kifejezetten a másként gondolkodó, de keresztény emberekről van szó. Ettől függetlenül azzal sincs bajom, ha egy teljesen más vallású vagy épp ateista emberrel kellene valami olyasmit megvalósítanom, ami Istennek is tetszik.