"Majdnem minden tudásunkért azoknak tartozunk, akik nem értettek egyet, és nem azoknak, akik igen" (Charles Caleb Colton)

Néhány bibliai Ige Krisztus istenségéről

2012/08/24. - írta: sefatias

Beküldött cikk a "Mit kezdjünk a háromsággal - Ismerjük meg!" címü Postomhoz

Néhány bibliai Ige Krisztus istenségéről Könyvének 6,1-10 verseiben Ézsaiás azt írja, hogy látta Jehovát. „A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot…” (Ésa. 6,1)

A Jn.12,31-42-ben azt olvassuk, hogy Ézsaiás látta Jézus dicsőségét és beszélt Vele. „Ezeket mondá Jézus, és elmenvén, elrejtőzködék előlük. És noha ő ennyi jelt tett vala előttük, mégsem hivének ő benne: Hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta beszéde, a melyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? és az Úr karja kinek jelentetett meg?Azért nem hihetnek vala, mert ismét monda Ésaiás: Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívöket; hogy szemeikkel ne lássanak és szívökkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondá Ésaiás, a mikor látá az ő dicsőségét; és beszéle ő felőle. Mindazáltal a főemberek közül is sokan hivének ő benne: de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből” (Ján. 12,36-42) Kit látott, kinek a dicsőségét látta Ézsaiás? Jánosnál az áll, hogy Krisztusét. Ézsaiásnál az, hogy Jehovát. Ugyanarról az eseményről van szó. Mi a következtetés?

A Móz.II.34,14 szerint nem szabad mást imádnunk, csak Jehovát. „Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő.” A Zsid.1,6-ban az angyalok imádják Krisztust. „Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai.” Tudom, most jönnek azzal egyesek, hogy ez az imád-nak fordított görög szó, a proszkünéó, azt jelenti, hogy tisztel. Nézzük meg egy kicsit alaposabban.

Az újszövetségben 60-szor szerepel a proszkünéó, és a mi Károlyi fordításunk ezt a görög szót 38-szor imád, 8-szor leborul, 7-szer imádkozik, 3-szor tisztességet tesz, 1-1-szer borul, könyörög, lehajol, tisztel kifejezésekkel adja vissza. Ami feltétlenül a témánkat érinti, hogy legalább az alábbi 21 igehely –némelyik kétszer is- tartalmazza a proszkünéó szót úgy, hogy egyértelműen az Atya imádatára vonatkozik

Mt.4,10 „Az Urat, a te Istenedet imádd…”

Lk.4,8. “Az Urat, a te Istenedet imádd...” Jn.4,20. “Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell.”

Jn.4,21. “... sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát.”

Jn.4,22. “ ... mi azt imádjuk amit ismerünk...”

Jn.4,23 „…igazságban imádják az Atyát:… Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul.

” Jn.3,24 „…Isten lélek:… imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.”

Jn.12,20. “felmenének, hogy imádkozzanak az ünnepen.

Csel.8,27. “... feljött imádkozni Jeruzsálembe.”

Csel.24,11. “... feljöttem imádkozni Jeruzsálembe.”

Kor.I.14,25. “arcra borulva imádja az Istent...” Zsid.11,21. “... és botja végére hajolva imádkozott.”

Jel.4,10. “... és imádja azt aki örökkön örökké él.”

Jel.5,14. “... leborult és imádá az örökkön örökké élõt.”

Jel.7,11. “... leborulának és imádák az Istent.”

Jel.11,1. “... akik abban imádkoznak.”

Jel.11,16. “... esék az õ orcájára és imádá az Istent.”

Jel.15,4. “... eljönnek mind a pogányok, és lehajolnak elõtted...”

Jel.19,4. “... és imádá az Istent aki a királyi székben ül vala...”

Jel.19,10. “... Istent imádd...”

Jel.22,9. “... Az Istent imádd.”

Az És.44,6-ban Jehova az elsőnek és utolsónak neveztetik (amit a Jel.1,8 megerősít). „Így szól az Úr… Én vagyok az első, én az utolsó…” „Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és a ki eljövendő, a Mindenható.” A Jel.22,13-ban viszont Krisztus az első és az utolsó. „Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.

Amikor a feltámadás után Tamás megérintette Jézus sebeit, felkiáltott: "Én Uram és én Istenem!" (Jn.20,28). Semmi okunk nincs azt hinni, hogy Tamás az "Én Uram"-at Krisztusra értette, de Istenre (Jehovára) gondolt, mikor azt mondta "Én Istenem". Tamás Krisztust Istenének és Urának hívta. Jézus pedig nem javította ki. A Kol.2,9 egyértelműen megerősíti Krisztus istenségét, amikor azt mondja: "Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg,"

Krisztus tulajdonságai is azt mutatják, hogy Isten.

Mindent tud

.Jn.2,25: „…nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről; mert magától is tudta, mi volt az emberben.”

Lk.9,47 „Jézus pedig látván az ő szívök gondolatát…”

Mindenható

Mt.28,18 „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.”

Örök

Mik.5,2 „De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az Izráelen; a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van.

Változatlan

Zsid.13,8) „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.” Mivel csak Isten rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, Krisztusnak is Istennek kell lennie.

Krisztus bizonyos tettei megmutatják, hogy Isten.

Jézus Krisztusnak hatalma van megbocsátani a bűnöket

Mk.2,5-7 „Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Valának pedig ott némely írástudók, a kik ott ülnek vala, szívökben így okoskodván: Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanemha egyedül az Isten?”

Örök életet ad

Jn.10,28 „És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből.”

Megítéli a világot

Jn.5,22 „Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta” Irányítja a természetet Mt.8,26 „És monda nékik: Mit féltek, óh kicsinyhitűek? Ekkor fölkelvén, megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség”.

Mivel ezeket csak Isten tudja megtenni, Jézusnak Istennek kell lennie.

Krisztust istenkéni imádják.

Jézust imádják az angyalok

Zsid.1,6 „Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják őt az Istennek minden angyalai.

Emberek

Mt.14,33 „A hajóban levők pedig hozzámenvén, leborulának előtte, mondván: Bizony, Isten Fia vagy!

Lk.24,52 „Ők pedig imádván őt, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe”

Pedig csak Istent szabad imádni! (Móz.II.34,14). Krisztus maga is mondta, hogy csak Istent illeti az imádat (Mt.4,10) mégis elfogadta az imádatot. Ha Krisztus nem lett volna Isten, imádata bálványimádás lett volna.

Jézus „egy”-nek vallotta magát az Atyával.

Jn.10,30 "Én és az Atya egy vagyunk"

Ez a szöveg azt jelenti, hogy Krisztus céljában volt egy az Atya Istennel, de nem természetéből fakadóan? Ha Jézus csak ezt mondta volna, vajon miért akarták a zsidók megkövezni? Azzal a Zsidók is egyetértettek, hogy Jézus és Isten céljai azonosak. Nem ezért, hanem istenkáromlásért akarták megkövezni, mivel Istennek vallotta magát. Jn.10,33 „Felelének néki a zsidók, mondván: Jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, tudniillik, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat..”

Igék Jézus istenségéről

Ján. 1,1 Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

Ján 1:1 εν αρχη ην ‘ο λογος και ‘ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ‘ο λογος en árkhé én ho logosz káj ho logosz én prosz ton theon káj theosz én ho logosz

Ján. 1,18 Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. (Prot.f.) Ján.1.18 theon údejsz heóráken pópote ho monogenész theosz ho ón ejsz ton kolpon tú pátrosz ekejnosz exégészáto

Ján. 10,30 Én és az Atya egy vagyunk.

Ján 10:30 εγω και ‘ο πατηρ ‘εν εσμεν egó káj ho pátér hen eszmen

Ján. 20,28 És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!

Ján 20:28 και απεκριθη ‘ο θωμας και ειπεν αυτω ‘ο κυριος μου και ‘ο θεος μου káj ápekrithé ho thómász káj ejpen áutó ho küriosz mú káj ho theosz mú

Róm. 9,5 A kiké az atyák, és a kik közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen.

Róm 9:5 ‘ων ‘οι πατερες και εξ ‘ων ‘ο χριστος το κατα σαρκα ‘ο ων επι παντων θεος ευλογητος εις τους αιωνας αμην hón hoj páteresz káj ex hón ho khrisztosz to kátá szárká ho ón epi pántón theosz eulogétosz ejsz túsz ájónász ámén

Fil. 2,6 A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő.

Fil 2:6 ‘ος εν μορφη θεου ‘υπαρχων ουχ ‘αρπαγμον ‘ηγησατο το ειναι ισα θεω hosz en morfé theú hüpárkhón úkh hárpágmon hégészáto to ejnáj iszá theó

1 Ján. 5,20 De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.

1Ján 5:20 οιδαμεν δε ‘οτι ‘ο ‘υιος του θεου ‘ηκει και δεδωκεν ‘ημιν διανοιαν ‘ινα γινωσκωμεν τον αληθινον και εσμεν εν τω αληθινω εν τω ‘υιω αυτου ιησου χριστω ‘ουτος εστιν ‘ο αληθινος θεος και ‘η ζωη αιωνιος ojdámen de hoti ho hüjosz tú theú hékej káj dedóken hémin diánoján hiná ginószkómen ton áléthinon káj eszmen en tó áléthinó en tó hüjó áutú iészú khrisztó hútosz esztin ho áléthinosz theosz káj hé dzóé ájóniosz

Címkék: Isten
8 komment
· 1 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://sefatias.blog.hu/api/trackback/id/tr554728881

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: JeHoVaH és Jézus tulajdonságai az Ó- ill. Újszövetségben 2012.08.24. 12:56:31

Nagyításhoz katt a képre! Beküldő: Metanoia Isteni tulajdonság Jehova Jézus erős Isten „A maradék megtér! Jákob maradéka az erős Istenhez.” (Ézsaiás 10:21) „…gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

reboot (törölt) 2012.08.24. 10:58:54

jó kis írás ez is :)

nekem buzgó jt-s koromban csak annyi tűnt fel, hogy jézus eléggé alul reprezentált jt tanításai, és gyakorlata szerint

... egy angyali teremtmény, akik bár az atya közvetlenül hozott létre, de végül is csak egy angyal, még ha főangyal is ...

azon túl, hogy ezt tanítja a szervezet, igazából ő 'csak' egy példakép jt-nál, mintha egy kiváló szellemiségű személy lenne, aki jókat tanított, megmutatta hogyan kell szolgálni jehovának, és hát az életét adta értünk...

csak idővel kezdett derengeni, hogy jézus valószínűleg több annál, mint aminek a szervezet bemutatja, mint amire felhasználja

ahhoz, hogy valaki elkezdje őt másként látni, le kell hogy essen a hályog a szeméről, ugyanis az a kérdés, hogy ki jézus krisztus véleményem szerint nem olyan egyszerű, mint ahogy tanítják jt

és ehhez nem kell sem hitehagyott, sem babiloni hamis tanításokat olvasgatni

nálam jött magától :)

Ödönbéla (törölt) 2012.08.24. 13:31:55

Jó írás. Még egy verset tennék hozzá:
Zsid 1:8: "de a Fiúról így szól: "A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája."

sefatias · http://sefatias.blog.hu 2012.08.24. 15:04:12

@Ödönbéla: Köszönjük. A dicséret az írót illeti, eljuttatom hozzá.

metanoia 2012.08.24. 16:34:25

@reboot:

Ez a magától a kegyelem :)

A Szent Lélek/Szellem munkája.

ORION 2013.03.17. 18:52:08

Adjon Isten erőt egészséget!Aki ezt el olvassa és még mindig nem jön rá hogy ki Jézus és ki az angyal (Mihály). Aki ezek után is kétségbe tudja vonni Jézus Istenségét akkor az már olyan buta mint 6-pár rendőr csizma.

Stephanos 2016.03.13. 18:00:08

Egy pár ves összefüggés a témával kapcsolatban:

És monda Isten Mózesnek: VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok.
Kivonulás 3:14

Monda nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám lett, ÉN VAGYOK.
János 8:58

Jehova az én pásztorom.
Zsoltárok 23:1

Én [Jézus] vagyok a jó pásztor.
János 10:11

Jehova az én világosságom.
Zsoltárok 27:1

Én [Jézus] vagyok a világ világossága.
János 8:12

Jehova az én kősziklám
Zsoltárok 18:2

A szikla Krisztus volt.
1Korinthus 10:4

Így szól Jehova, Izráelnek királya és megváltója, a seregeknek Ura: Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kivül nincsen Isten.

Ézsaiás 44:6
Én [Jézus] vagyok az első és az utolsó.
Jelenések 1:17

Jehova a mi bíránk
Ézsaiás 33:22

Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött.
2Timótheus 4:1

Én, én vagyok Jehova, és rajtam kivül nincsen szabadító!
Ézsaiás 43:11

Senki másban nincs megmentés, mert nincs más név az ég alatt, ... amely által megmentést kell nyernünk

Ha valamit rosszul idéztem, akkor legyetek szívesek kijavítani. Üdv!